fbpx Българска Фондова Борса вече се търгува на фондовата борса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Българска Фондова Борса вече се търгува на фондовата борса

Днес Българска Фондова Борса отбеляза началото на търговия на свои акции на
борсата. Книжата на БФБ ще се търгуват под борсов код BSO. Размерът на емисията е 6 582860 лева и съответства на брояакции, като всяка акция е с номинална стойност 1 /един/ лев. Акциите са обикновени, безналични, поименни и свободно прехвърляеми.
Определената от заявителя индикативнареферентна цена за първата търговска сесия е 1 /един/ лев. Българска Фондова Борса – София АД е единствената действаща фондова борса в страната. Предметът на дейност на дружеството включва организиране на търговия с ценни книжа и други финансови инструменти; организиране и поддържанена информационна система за търговия с ценни книжа и създаване и поддържане на клирингова система за гарантиране на поетите задължения по сделките с ценни книжа, извършвани на нея.
Основната услуга, предлагана от Българска Фондова Борса‐София, е организирането на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия.

След приключване на първата борсова сесия с търгувани акции на БФБ, цената им отбеляза 143 % ръст спрямо индикативната цена за първия търговски ден. Максималната цена на сключените сделки бе 4.27 лв., минималната – 2.12 лв., като пазарът затвори при нива от 2,43 лв. Оценена по този начин, пазарната капитализация на компанията възлиза на близо 16 млн. лв.