fbpx Българската икономика не е достатъчно конкурентоспособна | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Българската икономика не е достатъчно конкурентоспособна

Два анализа за конкурентоспособността на българската икономика, които са подготвени и издадени по задание на Българската минно-геоложка камара бяха представени официално. „Анализ на социално-икономическото развитие и конкурентоспособността на България (2007-2014)“ е разработен от Центъра за икономическо развитие (ЦИР) и представен от д-р Мария Прохаска. А „Анализ на конкурентоспособността на българската икономика“ е разработка на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД), представен от д-р Тодор Галев.

Председателят на Българска минно-геоложка камара проф. д-р Лъчезар Цоцорков, който е част от авторските колективи, очерта идеята и целите на двете изследвания. Съществува обоснована необходимост да се създаде прагматична и трайна структура на програма за повишаване конкурентоспособността на българската икономика съответсваща на структурата на факторите, измерващи състоянието й. И двата анализа предлагат да се създаде проект на система за публичен мониторинг на икономиката и бизнес средата, състоящ се от обективни критерии за оценка на състоянието на конкурентоспособността и резултатите от изпълнението на програмата.

„Настоящите анализи са опит за добавена стойност от страна на четирите национално представени работодателски организации и на двата национални синдиката, които споделят този подход, към управленските усилия на всяко едно правителство. С модела за повишаване на конкурентоспособността на страната ни можем да си поставим ясно измерими цели: в краткосрочен план България да е икономически лидер в региона на Югоизточна Европа, в средносрочен – да се утвърди като една от най-силните икономики на Централна и Източна Европа, а в дългосрочен – да имаме способността да се мерим със средните нива на ЕС-15. Но, за да стигнем до там, ни е нужен нов модел за стратегия и дългосрочна управленска програма, чрез който да се постигне повишаване на конкурентоспособността, както и да се следи за напредъка, да се планират нужните корективни мерки и да се развиваме.“ – каза пред аудиторията проф. Цоцорков.

Основен извод от изследването на ЦИР е, че българската икономика не е достатъчно конкурентоспособна, въпреки някои положителни промени. „Има нужда от спешни мерки във всички области, но някои са приоритетни. Например: институции, иновации

инфраструктура, инвестиции, образование, както и да се насърчат МСП и да се използват по-ефективно европейските фондове.“ – обобщи данните от анализа на ЦИР д-р Мария Прохаска.

„Профилът на конкурентоспособността на България е динамичен през годините и това е обяснимо. Например, на 4-то място сме били по фактора „цени“ през 2013 г., докато през 2014г. – сме 13-ти. Това е както добре, така и не – защото ниските цени на заплащане могат да привлекат инвеститори, но това не се отразява добре на покупателната способност на населението.“ – акцентира д-р Тодор Галев. Сред целите на Програмата за ускоряване на икономическия растеж на ЦИД са дългосрочно планиране, съгласуване на цели в ключови области като образование, здравеопазване, екология, както и нужда от методика за оценка от напредъка – добави още той.