Българската индустрия в ЕС

Българската индустрия в ЕС

етикети

Свободното движение на стоки е една от четирите свободи, на които се основава вътрешният пазар на ЕС. Целта на този принцип е да се премахнат пречките и ограниченията в търговията между страните, участващи в Единния европейски пазар, така че стоките да могат да се движат от една страна в друга по същия начин, по който биха се движили в границите на отделна държава.

Електротехника
Всяко електрическо съоръжение, конструирано и произведено съгласно изискванията на българските стандарти, които въвеждат хармонизираните европейски стандарти, се приема, че съответства на съществените изисквания на Наредбата за електрическите съоръжения. Стандартите, чието прилагане е доброволно, водят до презумпция за съответствие на съоръженията, произведени при тяхното спазване.
Ако искате да предложите вашето електрическо съоръжение на Европейския пазар, то трябва да носи маркировката за съответствие “СЕ”.
За целта производителят трябва:

 • да е изпълнил процедурата “Вътрешен производствен контрол” на всички етапи от създаването на електрическото съоръжение, в т.ч. проектиране, производство и функциониране;
  да подготви необходимата техническа документация - техническо досие;
  препоръчително е да се обърне към европейски нотифициран орган за директивата “Ниско напрежение”.

Такива нотифицирани органи можете да намерите в интернет на адрес:
www.newapproach.org
http://europa.eu.int/comm/enterprise/nando-is/home/

Лекарствени продукти
През 2002 г. се приеха редица промени с цел постигане на съответствие с европейското законодателство в определени сфери за регулиране на лекарствената политика - интелектуална собственост на лекарствата, преразглеждане обхвата на действие на закона, премахване на несъответствия в сферата на търговията на едро с лекарствата и др.
Основното несъответствие с европейското законодателство са лицензионните режими за внос и продажба на лекарствени продукти. В сега действащото законодателство, за да може едно физическо или юридическо лице да извършва внос е необходимо да притежава разрешение за търговия на едро. Съгласно европейското законодателство статута на вносителя е приравнен със статутът на производителя, т.е. вносителят трябва да притежава разрешение за производство с всички произтичащи от това задължения.
Днес в ЕС е осигурена в най-висока степен интелектуалната защита на лекарствените продукти -
патент за високотехнологичните продукти, 20-годишен патент за продукт, сертификат за допълнителна защита на лекарствения продукт, който удължава 20-годишния патент с още максимум 5 години, патенти за метода на получаване, за индикации, за дозировка, за вещество, за състав
на продукта, промяна във формулата, за употреба.
За повече информация:
www.who.org
http://pharmacos.eudra.org

Козметични продукти
Добра производствена практика
В наредбата е въведена разпоредба за съответствие на технологията с производството с Добрата производствена практика (GMP), което е в съответствие с европейското законодателство. Тези принципи не са унифицирани на ниво Европейска общност, но отделните страни могат да ги определят в националните си законодателства. Към момента наредбата изисква технологията на производство да отговаря на GMP, но не определя къде са принципите. Това ще стане с изменението на наредбата във връзка с новоприетия Закон за здравето.

Добра лабораторна практика
В европейското законодателство съществуват две директиви: Директива 2004/10/ЕС за прилагането на принципите на Добрата лабораторна практика
и верификацията на тяхното прилагане за тестване на химични вещества и Директива 2004/9/ЕС за инспекция и верификация на Добрата лабораторна практика.
За повече информация:
www.colipa.com
www.pharmacos.eudra.org/F3/home.html

Машиностроене
За машиностроителните предприятия най-важ-ната директива от Новия подход е машината. Съществено значение имат и директивата за електромагнитната съвместимост, нисковолтовата директива, както и директивите за асансьорите, въжените линии за превоз на хора, съоръженията и съдовете под налягане и за съоръженията и системите за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера.
С Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините се определят:

 • съществените изисквания към машините;
 • процедурите за оценяване и начините за удостоверяване съответствието на машините със съществените изисквания;
 • условията и редът за издаване на разрешения
  на лица, които извършват оценяване на
  съответствието.

За повече информация:
www.sasm.government.bg
http://europa.eu.int/comm/enterprise/nando-is/home

Текстилни продукти
Въвеждането на европейското законодателство в областта на текстила като национално е предпоставка за премахване на техническите пречки в търговията в сектора и за осигуряване на свободното движение на стоки. То създава условия за по-нататъшно взаимно признаване на съответствието.
Въвеждането на нормативните изисквания към текстилните продукти попада в компетентността на работна група по преговорна Глава 1 “Свободно движение на стоки”, сектор “Други продуктови групи”. За разлика от други сектори, текстилният сектор е застъпен само с 3 директиви на ЕС, основната от които (96/74/) се отнася до използваните наименования на текстилните влакна.
След приемането на Закона за националната стандартизация прилагането на стандарти по отношение наименованията и етикирането на текстилни продук-ти е доброволно. Това може да доведе до наличието на българския пазар на текстилни продукти, които не притежават етикети, съдържащи необходимата информация за потребителя.

За повече информация:
www.textileportal.com
www.euratex.org

Хранителни продукти
Предприятията от сектора са изправени пред изключително големи предизвикателства да отговорят на новите изисквания.
Законодателството в областта на храните по
Глава 1 “Свободно движение на стоки” може да се раздели на две основни части:

 • Хоризонтално законодателство, приложимо към големи групи (или към всички) храни и отнасящо се до: етикирането на храните, идентифицирането на партидите, към които принадлежат, замърсителите в храни, добавки, ароматичните продукти, екстракционните разтворители, производството и технологията на храните и др.

 • Вертикално законодателство, определящо подробни изисквания по отношение на някои специални храни (минерални води, какао и шоколад, захари, мед, плодови сокове и др.).
  За повече информация:

www.cxei.org
www.europa.eu.int/eur-lex/

Химикали
Министерствата на околната среда в страните-членки на ЕС са загрижени за оценката на риска, която според тях остава в значителна степен не-
адекватна. Съветът призовава Европейската комисия да направи необходимото, за да може Стратегията на общността за химичните вещества да се основава на принципа на предпазливостта.
Комисията има намерение да работи в стратегичес-ко партньорство с индустрията, потребителите и вносителите при подготовката на отделните фази за въвеждане на новото законодателство и при идентифицирането на проблемите. Европейската организация на химическата индустрия (CEFIC) играе изключително активна роля при подготовката на европейската химическа индустрия за новите изисквания.
За повече информация:
www.cefic.be
www.ecb.jrc.it

* Материалите са предоставени от Министерство на икономиката и енергетиката: www.mi.government.bg

Facebook коментари