fbpx Готов е софтуерът за изготвяне на споразуменията за ползване на земеделски земи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Готов е софтуерът за изготвяне на споразуменията за ползване на земеделски земи

Готов е софтуерът за изготвяне на споразуменията за ползване на земеделски земи

 Софтуерът, с който ще се изготвят доброволните споразумения за ползване на земеделските земи, е готов. За постигане на споразуменията помежду си, ползвателите ще получат за първи път в електронен вид данните от картите на възстановената собственост, от ортофото картата и данните за допустимия слой за подпомагане. По този начин участниците в споразуменията ще разполагат с цялата налична информация за ползването на земеделските земи и ще се спести значително време при споразумяването.

Споразуменията по чл. 37в от ЗСПЗЗ се договарят между ползвателите на земеделски земи в едно землище, като целта е да се постигне уедрено и ефективно ползване на разпокъсаната земя. Земеделските имоти, за които не са подадени декларации от собствениците им, ще бъдат разпределени за ползване през следващата стопанска година. За тези земи арендаторите ще заплатят сума в размер на средното рентно плащане за района. Сумата се внася по извънбюджетна сметка в общината, откъдето собствениците ще могат да я получат.

Декларации от собственици на земеделски земи се подават само в случаите, когато те не искат земите им да се ползват от друг или имат намерение сами да ги обработват. Срокът за деклариране е 31 юли в общинските служби по земеделие. Декларацията може да се подава и в електронен вариант.