fbpx Иновационна среда е условие за икономически растеж | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Иновационна среда е условие за икономически растеж

"Постоянното въвеждане на нови технологии е задължително условие за запазване конкурентоспособността и повишаване производителността на труда, а оттам и на доходите“. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на конференция на тема „Висококонкурентен сектор за устойчив икономически растеж и заетост“, която се провежда във Варна. Събитието се организира от Асоциация на индустриалния капитал в България и Групата на работодателите на Европейския икономически и социален съвет.

„Българската икономика има нужда от добре функционираща иновационна среда, която да гарантира възможности за бърз преход към производство на стоки с висока добавена стойност“, посочи министър Лукарски. По негови думи обаче съществуващите към момента условия у нас не допринасят за насърчаване на иновациите.

Той заяви, че страната ни е формулирала амбициозната, но постижима цел да постигне дял от 1,5% от БВП за разходите за научноизследователска и развойна дейност и иновации до 2020 г. Определяща за постигането на тази цел е „Иновационната стратегия за интелигентен растеж“ (ИСИС), за чието разработване е отговорно Министерство на икономиката. Стратегията очертава четири тематични области, в които потенциалът за растеж е най-голям и в които ще бъде фокусирана целенасочена подкрепа - информационни и комуникационни технологии; мехатроника и чисти технологии; индустрии за здравословен живот и биотехнологии и нови технологии в креативни и рекреативни индустрии.

В условията на глобална конкуренция за таланти, идеи и капитали от една страна и фискални ограничения от друга идеята на ИСИС е да концентрира усилия, там където те ще имат най-висока възвръщаемост. Стратегията определя възможности и за всеки регион да получи истинско конкурентно предимство, като намери своите ниши или включи нови технологии в традиционните индустрии и използва своя специфичен „интелигентен“ регионален потенциал.

„Визията, около която всички се обединихме, е България да направи качествен скок в иновационното си представяне на ниво ЕС. Това ще ни помогне да се справим с обществените предизвикателства в сферата на демографията, устойчивото развитие, интелектуалния капитал и здравето на нацията“, допълни министър Лукарски. Той посочи, че за да създаде необходимите предпоставки за това Министерство на икономиката работи в няколко направления – създаване на подходяща законова рамка; подобряване достъпа до финансиране на МСП чрез създаване и развитие на инструменти за финансов инженеринг; увеличаване на публичните и стимулиране на частните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност и иновации; подобряване на иновационната структура чрез развитието на технологични паркове, инкубатори, центрове за трансфер на технологии.