Износът на мед се е увеличил с 40%

По данни на Министерството на земеделието и храните през 2010 г. наличните пчелни семейства в страната са 613 262 броя, което е едва 1,9% по-малко в сравнение с броя им през 2009 година. Това показва, че драстично намаление в броя на пчелните семейства към момента не се наблюдава.

Добитото количество пчелен мед възлиза на 10 595 тона, което е с 11,2% повече от добития мед през 2009 година. През 2010 г. средният добив от пчелно семейство възлиза на 19 кг.
Съгласно европейското законодателство у нас се извършва подпомагане на сектора, съгласно действащите регламенти, по които към момента няма промяна.
Директно подпомагане на брой пчелно семейство от европейските фондове, по аналогия с други сектори, не може да бъде предоставено, тъй като това е възможно само по схеми за директни плащания, които са уредени в законодателството на Европейския съюз, където не е залегнала схема за пчелни продукти.

Национални доплащания, също не могат да бъдат предоставени, тъй като те се отнасят само за секторите, които са включени съгласно европейското законодателство в горепосочените схеми за директни плащания. Това е причината към момента да не е възможно изплащане на ежегодна субсидия за брой регистрирано пчелно семейство. Едновременно с това, схеми за подпомагане, предоставяни въз основа на цена, количество, единица производство или единица средства за производство се разглеждат като помощи за оперативни разходи, които са несъвместими с Общия пазар.

Втори програмен период Министерство на земеделието и храните, съвместно с пчеларски организации разработва и прилага успешно Национална програма по пчеларство. Тя обхваща тригодишен период, като определените по отделните мерки средства се съфинансират от Европейската комисия.

Националните програми по пчеларство са част от националната политика по прилагане на Обща селскостопанска политика в областта на директните плащания, пазарната подкрепа, защитата на качествени земеделски продукти и храни и промоции.
Одобреният общ финансов ресурс за периода 2008-2010г. е в размер на 7 430 000 лв., от който са усвоени 5 021 296 лв. Средния процент на усвояване на средствата за целия първи тригодишен период е почти 70%.Това е един много висок резултат и е напълно съпоставим с резултатите на останалите страни в първите години от прилагане на програмите им.
Поради нарасналия интерес, в одобрената от Европейската комися за новия тригодишен програмен период по „Национална програма по пчеларство за новия 2011-2013г.” е заложен трикратно по-голям финансов ресурс в сравнение с този по предходната програма (2008 – 2010 г.) и достига почти 20 млн. лева, като са включени и нови мерки.

Износът на пчелен мед през 2010 г е нараснал до 8 540 т, което е с 39,6% повече спрямо 2009г и показва че въпреки някои трудности секторът се развива успешно.

 

Facebook comments