fbpx Как бизнесът видя 2007 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Как бизнесът видя 2007 г.

Как бизнесът видя 2007 г.

Участниците в анкетата, оценяват изтеклата календарна година като успешна (73 % от запитаните), а 17 % от анкетираните не намират разлика с предходната година. Едва 10 % преценяват годината като неуспешна.
Членството на България в ЕС се е отразило положително върху икономиката на страната ни според 45 % от запитаните, според 37 % не се е отразило съществено, а 15 % твърдят, че резултатът е негативен.

Най-голям дял от инвестициите си през 2007 г. анкетираните са насочили към подмяната на машини и съоръжения (42 %)
следват инвестициите в сгради (26 %) и в системи за управление от сериите ISO, OHSAS и HACCP (22 %). Българският бизнес обръща най-малко внимание на инвестициите в индустриална собственост (марки, патенти, промишлен дизайн) - само 11 % от запитаните са направили подобни вложения през изтеклата година. Това съотношение се запазва и по отношение на инвестиционните намерения за 2008 г.: 40 % възнамеряват да инвестират в машини и съоръжения,
26 % - в сгради, 21 % - в системи за управление, едва
13 % - в индустриална собственост. На въпрос “Какви проблеми в инвестиционно отношение стоят пред вас?” 39 % от запитаните посочват подобряването на енергийната ефективност на производството, 29 % - екологичните изисквания, 22 % - осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд,
10 % - санитарно-хигиенните изисквания.

Бизнесът в голяма степен разчита и на европейското финансиране
58 % от запитаните категорично обявяват готовността си да кандидатстват с проекти пред европейските фондове, а други 24 % все още се колебаят. Само 13 % нямат подобни намерения, а 5 % твърдят, че не разполагат с нужния ресурс (вкл. човешки).
По отношение на бизнес средата, като проблеми, стоящи пред ефективното развиване на своята дейност, анкетираните посочват най-често: липсата на квалифицирана работна ръка и бюрокрацията (по 52 %). Следват: ниското качество на административното обслужване (36 %), нелоялната конкуренция (35 %), често променящата се нормативна уредба (34 %), корупцията (32 %), високото осигурително бреме (24 %) и нелегалният внос (14 %). Нивото на данъчно облагане представлява проблем за едва 10 %
от анкетираните.

Всеки втори работодател страда от липса на работна ръка
Други 25 % от запитаните имат проблем с намирането на работници за определени позиции. 24 % декларират, че проблем с работната ръка пред тях не стои. 56 % от търсещите работна ръка се нуждаят от тесни специалисти, 37 % -
от изпълнителски състав, 23 % - от ръководен персонал, 11 % - от общи работници, 9 % - от административен персонал.
Повече от половината работодатели (55 %) смятат, че намалението на данъчно-осигурителната тежест ще им позволи да увеличат работните заплати на своя персонал, а според всеки трети (37 %) тази мярка ще доведе до намаляване дела на сивата икономика. 26 % от анкетираните пък възнамеряват да инвестират спестените средства в пряката си производствена дейност. Само 11 % смятат, че по-ниските данъци и осигуровки няма да се отразят съществено върху дейността им.

Facebook коментари