fbpx Какво се печели от изнасянето на дейности | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Какво се печели от изнасянето на дейности

Редица изследвания към днешна дата доказват, че на ниво ИТ процеси, технологични и ИТ решения, страната ни не отстъпва по нищо на останалия свят. Но в организационно и документално отношение, контролирането и фокусирането, трябва много да се работи. Българските компании трябва да решат кои услуги е удачно да бъдат изнесени. Най-вече трябва да се изнасят онези услуги, които са общовалидни за всяка една организация. Тези, които са специфични, е хубаво да останат в самата организация, за да е възможен тесният контрол и динамично развитие. Аутсорсингът започна като средство за намаляване на корпоративните разходи, но с развитието на ИКТ услугите, това си остана само първата стъпка.

България - новата аутсорсинг звезда

Според проучването на AT Kearney: Global Service Location Index, 2009, се оказва, че България се позиционира доста добре като аутсорсинг дестинация. Но България все още няма култура за аутсорсинг. В дългосрочен и средносрочен план ще слезем в класацията на по-долни места. Нужно е да се работи в посока за инвестираме в това да излезем от имиджа на дестинация, където могат да се намерят услуги с ниски цени, а да се позиционираме в сегмента на high-end услугите и да инвестираме в услуги с висока добавена стойност. Аутсорсингът не е просто съкращаване на разходи и в този смисъл според специалистите доста мениджъри не разбират същността му.

Водеща роля за взимането на решение за аутсорсинг се корени в това дали самата компания има ясна структура на разходите, които всяка една дейност създава. В България все още са малко фирмите, които структуризират управлението си разписано по пера, по приходи-разходи и по дейности. Втората основна движеща сила в аутсорсинг проектите е фактът, че голяма част от оперативните разходи са неизбежни. Такива са поддръжка, електрозахранване, охрана, наем. Разликата обикновено идва от една страна в CAPEX (капиталовите разходи), тъй като организациите могат да направят планирана и краткосрочна инвестиция в някаква услуга, която след време ще се окаже „тясна“ и ще трябва да преоразмерят инфраструктурата. Това касае основно ИТ проектите, които се характеризират с голям първоначален CAPEX и малък икономически ефект в началото, докато услугата не е стартирана. Когато една организация е фокусирана в конкретна дейност, това вероятно я прави по-ефективна.

Предимства и рискове на аутсорсинга - баланс

Според специалистите три са основните насоки, в които трябва да се наблюдават рисковете - финансови, промени в инфраструктурата по време на проектно внедряване и след това в експлоатацията му и немалкият фактор удовлетвореност на потребителите. Огромен риск, свързан с проблем в аутсорсване на ИТ услугите, е липсата на ясна представа за всички процеси в компанията. Голяма част от процесите се движат оперативно от ИТ персонал, взимат се решения по време на работата и всичко това често остава неописано, а в последствие и непокрито след прехвърлянето към партньора. За съжаление този проблем се отчита много късно, когато процесът вече е задвижен, а това води съвсем естествено до негативизъм на самите потребители. Друг често срещан проблем са самите договори.

Много често, при предлагане на аутсорсинг услуги на българския пазар, се оказва че има разминаване с описаното в документацията и реалния доставен продукт. Друг риск е изтичане на информация. Но със съвременните технологии се предоставят добри ресурси за това и има доста надеждни криптиращи технологии, особено ако договорът е добре направен и се прилага както трябва от двете страни. Трябва да сме наясно за рисковете, за да можем да ги менажираме. Трябва да се намери добрия баланс и метрика между желанието на предоставящия и получаващия услугата – те имат различни интереси, които да бъдат реално изпълними, а не само на хартия.

Вероятно не е удачно нова компания, която тепърва стъпва на пазара, директно да аутсорсва всичките си дейности. Но такава, която вече има яснота за процесите си, би могла да аутсорсва голяма част от тях и да се възползва от предимствата - стандартизация на оборудването, стандартизиране на процесите, подобряване на обслужването в дългосрочен план, дефиниране на т.нар. key performance индикатори или време за реакция, време за решение на проблема. Всеки потребител оценява възможността при възникнал проблем да има на кого да се опре. Предимствата на аутсорсинга са много и аутсорсвайки дейности, които не са типични за организацията, се освобождава ресурс и компетентен персонал, който може да организира и помага на бизнеса да се фокусира и да може да работи по-добре и да дава по-добри услуги на своите клиенти. Въпросът е, че между предоставящите и получаващите услуги трябва да има чуване и разбиране и да се намери общата точка. Вече целта не е да се предоставят евтини услуги, а се търси качество.

Информацията въз основа на онлайн дискусия организирана от IDG.BG, на тема: "Аутсорсингът - в помощ на ефективния и спестяващ разходи бизнес"