fbpx Какво става, ако не може да си плащате лизинга? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Какво става, ако не може да си плащате лизинга?

Какво става, ако не може да си плащате лизинга?

Актуална тема в условията на настоящата финансова криза е, какво се случва ако лизингополучателят изпадне в затруднено финансово положение и заплащането на вноските и другите разходи се превърне в проблем.

Ако лизингополучателят напълно преустанови да изпълнява задълженията си, губи всякаква възможност за предоговоряне на условията по лизинга. С това губи и всичко вложено до момента (вещта, платените до момента суми) и „печели” допълнителните санкции, които ще му бъдат предявени по съдебен ред, както и разноските по тези процедури. Най-правилният подход в такъв случай е да се търси компромисен вариант и от двете страни, когато разбира се такъв е възможен. За да е в позицията на надежден партньор, който може да иска преговори, лизингополучателят не трябва да преустановява изпълнението на всичките си задължения. Ако има проблем, трябва да го сподели по-рано, а не когато задълженията са му нараснали до размер, който прави постигането на споразумение невъзможно. Както посочих по-горе, забавата на плащанията трупа и неустойки, които са реално и дължимо плащане.

Лизингополучателят може да опита да рефинансира кредита си или да намери контрагент, който да встъпи в дълга му или изцяло да го замести. Втората възможност е много деликатна по няколко причини

Първата е залегналото ограничение в закона, съгласно което само лизингополучателят има право да ползва вещта. Той може да предостави ползването й на трето лице, но само със съгласието на лизингодателя. От друга страна, лизингодателят изисква новият лизингополучател да отговаря на неговите критерии за допустимост на контрагент. Ако все пак схемата се осъществи, старият лизингополучател се освобождава от задълженията си към лизингодателя, а новият лизингополучател замества стария освен в неговите задължения, така също и в правата му, които може да придобие изгодно. Лизингодателят от трета страна се сдобива с нов контрагент, който освен че изплаща натрупаните до момента задължения, ще продължи да изпълнява нататък и следващите. Тъй като тази схема има различни аспекти, тя е приложима съобразно правилата на съответния лизингодател.

От 2009 г. неплащането на задълженията по лизинга води и до друг сериозен проблем. Създаден бе Централният кредитен регистър. В него както банките, така и лизинговите компании вписват длъжниците. От друга страна, всички кредитни институции имат достъп и задължително проверяват евентуалните си контрагенти първо в ЦКР и в повечето случаи отказват кредит\лизинг при отбелязани просрочени задължения.

Освен посочените по-горе такси, може да съществуват и други. Например, някои лизингови компании изискват заплащането на такса за всяко писмо, което се е наложило да Ви изпратят вследствие на просрочие. Такса може да Ви бъде поискана и ако се стигне до изземване на лизинговото имущество от неплащащ лизингополучател. Важно е да знаете и да изисквате всички такси, които са свързани с отношенията, които са включени в договора, да бъдат изрично посочени там с тяхната стойност. Може да Ви бъде поискана такса при сделки по смяна на лизингополучател, при предоговаряне на условията. Това обаче са действия, които излизат извън типичния ход на отношенията и едва ли ще са уговорени в договора.

Лизингът е един изключително удачен начин търговците да си осигурят нужните им за дейността вещи (автомобили, имоти, машини, оборудване) като изплащат цената разсрочено. За да се извлекат обаче само ползите, е задължително още преди сключването на договора, търговецът да е проверил и разчел съобразно приходите си всички разходи и плащания, които му предстои на направи за срока на договора.

 

Facebook коментари