fbpx Евелина Макрис: Да наемем или да закупим актив | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Евелина Макрис: Да наемем или да закупим актив

Водеща снимка
Да

Евелина Макрис: Да наемем или да закупим актив

Не е тайна, че малките фирми срещат трудности при набирането на капитал за инвестиции. Тази предпоставка (наред с други причини) кара много дружества да гледат на лизинга като алтернативно средство за финансиране. Различните видове лизинг на активи - от моторни превозни средства до компютри, от производствени машини до офис мебели, са привлекателна алтернатива на инвестирането на собствен капитал при разширяване на дейността.

Видове лизинг

Съществуват два вида лизинг: финансов и оперативен

Най-често срещан е финансовият лизинг. Той обикновено се сключва за срок, който не надвишава и е значително по-кратък от икономическия живот на оборудването. Договорът за финансов лизинг обикновено предвижда, че:
•    лизингополучателят прави месечни вноски
•    след изплащането на всички вноски, лизингодателят прехвърля собствеността на активите
•    договорът е неотменим. Лизингополучателят е длъжен да прави вноски до изтичането на договора
•    всички разходи по поддръжката на актива са за сметка на лизингополучателя

Оперативният лизинг е вид наемно отношение. През срока на действие на договор за оперативен лизинг Лизингополучателят плаща на Лизингодателя лизингови вноски за ползването на вещта, като договора може да бъде прекратен по всяко време. Лизингополучателят може да доплати остатъчната стойност на актива и да го придобие, но не длъжен да го направи. Разходите по поддръжката на актива са за сметка на лизингодателя.

Предимства на лизинга

Най-голямото предимство на лизинга е придобиването на актив, без първоначално да се натоварва инвестиционния бюджет и паричния поток на дружеството (лицето). В сравнение с договора за банков заем за закупуване на същото оборудване лизингът обикновено:
•    не изисква повече от 15% първоначална вноска (финансов лизинг), докато банките често изискват 25%-30% процента от стойността на актива да бъдат платени като самоучастие на кредитополучателя.
•    не изисква ограничение на финансовите операции на дружеството, докато договорите за заем често включват редица рестрикции по отношение на разпределение на печалбата и рисковата експозиция на дружеството
•    разсрочва плащанията за по-дълъг период, което намалява тяхната величина (оперативен лизинг)
•    предоставя защита срещу опасността от излизане от употреба на оборудването, тъй лизингополучателят може да не придобие оборудването в края на лизинга (оперативен лизинг).

Двата вида лизинг оказват различно влияние върху финансовите отчети на дружеството и върху представянето му. При финансовия лизинг нетната печалба в началните години на договора е по-малка в сравнение с оперативния лизинг и по-голяма в последните години на договора. Това се дължи на факта, че първоначално сумата на амортизацията и лихвата при финансов лизинг е по-голяма от лизинговото плащане при оперативен лизинг. Обратното е валидно в края на лизинговия период. При равни други условия, отчетената акумулирана печалба за целия период на лизинга е еднаква, независимо от вида му.

Таблица 1: Разлика в отчетите на дружеството според видовете лизинг

 

Финансов лизинг

Оперативен лизинг

 

 

 

Активи

повече

по-малко

Задължения

повече

по-малко

Нетна печалба (в началото на периода)

по-ниска

по-висока

Нетна печалба (в края на периода)

по-висока

по-ниска

Нетна печалба (за целия период)

еднаква

еднаква

Оперативна печалба (EBIT)

по-висока

по-ниска

Оперативен паричен поток

по-висок

по-нисък

Финансов паричен поток

по-нисък

по-висок

Общо изменение на паричната маса

еднакво

еднакво

Лизинг или покупка чрез кредит?

При наличие на инвестиционни възможности за дружеството, директната покупка на активи, използвайки наличните средства на фирмата е почти винаги по-скъпо от лизинговите или кредитните опции, поради невъзможността за използване на тези средства за генериране на доход. Освен това повечето малки фирми нямат свободни парични средства, необходими за придобиване на големи капиталови активи.

Финансово сравнение на изгодата от лизинг спрямо директна покупка на актива може да се направи посредством метода на дисконтираните парични потоци. Този анализ сравнява разходите присъщи на двете алтернативи, като взема под внимание падежа на плащанията, данъчно законодателство, лихвата по кредита, нужен за финансиране на директна покупка и други. Дисконтирането към настоящия момент на изходящите парични потоци е необходимо, за да може да се сравнят двете форми на финансиране, които са с различен падеж и с различни плащания.
За нуждите на анализа първо трябва да се направят допускания за полезния живот на актива, амортизационната норма и остатъчна отчетна стойност.

По-надолу следва пример за сравнителен анализ при вземане на решение за инвестиция в машина за нуждите на производство.
-----
За производство на нов продукт дружеството има нужда от закупуване на нова машина с експлоатационен период 8 години. Ако оборудването се закупи, то може да се продаде след осмата година по балансова стойност. Друга алтернатива е сключване на договор за оперативен лизинг за период 8 години. Полезният живот на машината е 10 години.

Таблица 2: Изходни данни

Цена на машината

 

110'000

Полезен живот на актива

 

10

Метод на амортизация

 

линеен

     

Лизинг:

   

Срок (години)

 

8

Лихвен процент

 

6.0%

Годишна вноска* дължима при доставка

 

16'711.28

Първоначална вноска

 

0

Кредит:

   

Срок (години)

 

5

Лихвен процент

 

4%

Първоначална вноска (25%)

 

27'500

Главница по кредита

 

82'500

Анюитетна вноска* дължима в края на годината

 

18'531.74

     

Данъчна ставка

 

10%

Цена на заема след данъци

 

3.60%

Цена на собствения капитал

 

10%

И при двете алтернативи лизингополучателят заплаща разходите за експлоатация и поддръжка

 

 

* За опростяване, плащанията по лизинга и погасителните вноски по кредита са показани на годишна база. В реални условия това са месечни плащания. Сумите са изчислени с помощта на функцията PMT на MS Excel.

Нетна настояща стойност на разхода за лизинг

За да се оцени разхода за лизинг, всички плащания трябва да се дисконтират към настоящия момент и да се сумират, за да се вземе предвид цената на парите във времето. Тези вноски трябва да се намалят със сумите, спестени от данъци, поради третирането на тези вноски като разход, признат за данъчни цели.

Логичният въпрос е: с какъв процент трябва да се дисконтират тези плащания за да се намери тяхната настояща стойност?

В конкретния случай, процента за дисконтиране е лихвения процент по кредита, след отчитане на данъчната защита на лихвите по дълга (3.6%):

4% x (1-10%) = 3.6%

Таблица 3: Оперативен лизинг

 

В края на годината

Лизингова вноска

Данъчна защита

Нетен изходящ поток

Нетна настояща стойност при 3.6%

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

0

16'711.28

1'671.13

15'040.15

15'040.15

 

1

16'711.28

1'671.13

15'040.15

14'517.52

 

2

16'711.28

1'671.13

15'040.15

14'013.05

 

3

16'711.28

1'671.13

15'040.15

13'526.11

 

4

16'711.28

1'671.13

15'040.15

13'056.09

 

5

16'711.28

1'671.13

15'040.15

12'602.40

 

6

16'711.28

1'671.13

15'040.15

12'164.48

 

7

16'711.28

1'671.13

15'040.15

11'741.78

 

8

 

 

 

 

           

Нетна настояща стойност на разхода за лизинг

106'661.58

Колона (3) = колона (2) * 10%

Колона (4) = колона (2) - колона (3)

Колона (5) = колона (4) / (1+3,6%)^колона (1)

Тази нетна настояща стойност на разхода за лизинг трябва да се сравни с нетната настояща стойност на разхода при покупка (с частично кредитиране) за да се определи по-изгодната алтернатива.

Оценката на опцията за покупка чрез заем е малко по-сложна поради данъчно-признатите разходи за лихви по заеми и отчисленията за амортизация.

Таблица 4: Покупка с кредит

В края на годината

Вноска

Лихва

Главница

Баланс на кредита

Амортизация

Данъчна защита

Нетен изходящ (-)входящ поток

Нетна настояща стойност

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0

27'500

   

82'500

   

27'500

27'500

1

18'531.74

3'300.00

15'231.74

67'268.26

11'000.00

1'430.00

17'101.74

16'507.47

2

18'531.74

2'690.73

15'841.01

51'427.26

11'000.00

1'369.07

17'162.66

15'990.62

3

18'531.74

2'057.09

16'474.65

34'952.61

11'000.00

1'305.71

17'226.03

15'491.94

4

18'531.74

1'398.10

17'133.63

17'818.98

11'000.00

1'239.81

17'291.93

15'010.82

5

18'531.74

'712.76

17'818.98

'0.00

11'000.00

1'171.28

17'360.46

14'546.63

6

       

11'000.00

1'100.00

-1'100.00

-'889.68

7

       

11'000.00

1'100.00

-1'100.00

-'858.77

8

       

11'000.00

1'100.00

-1'100.00

-'828.92

8

-22'000

         

-22'000.00

-10'263.16

                 

Нетна настояща стойност на разхода за покупка с  кредит

   

92'206.94

Първоначалната вноска е 27‘500. Кредита е в размер 82‘500

Вноската е изчислена с функцията PMT на Excel

Частта от вноската за плащане на лихви и погасяване на главница е изчислена с функцията IPMT на Excel

Годишната амортизация е 110‘000 * 10% = 11‘000

Намалението на дължимия данък в колона (7) е изчислено: (лихва + амортизация) * 10%

Нетният изходящ поток е равен на колона (2) – колона (7)

След петата година потока е показан с отрицателен знак, което показва, че това са ползи (намаление на данък) породени от данъчно-признати разходи (амортизации)

В края на осмата година машината ще бъде продадена по балансова стойност: 110‘000 – (8*11‘000)= 22‘000. Това също е нетен приход и е показан с отрицателен знак

Продажната (ликвидационна) стойност на машината в осмата година е дисконтирана с по-висок процент (цена на собствения капитала на фирмата, 10%). Това отразява несигурността при продажбата и реализацията на прихода.

Ако сравним двете алтернативи само по финансовите показатели се вижда, че покупката с кредит е по-изгодното решение

Както се вижда от Таблица 4 едно от предимствата при покупка с кредит е възможността за продажба на актива след експлоатационния период. Тук следва да се отбележи, че съществува значителна несигурност за времето на продажба, както и за размера на прохода. Разликата между двете алтернативи е 14‘455, като прихода от продажбата на машината в края на осмата година представлява 71% от тази разлика. Ако се игнорира този приход, в конкретния случай разликата е 4‘191. В много случаи, нереалистични допускания за размера на бъдещия приход при продажба на оборудването след края на експлоатационния период, както и времето на продажба изкривяват значително представите за ползата от финансирането на покупката с банков кредит.

Предмет на допълнителен анализ е как величината на спреда между лихвите по банковия заем и лизинга, падежите на вноските и големината на първоначалната вноска влияят при избора на една от двете алтернативи.

Безспорно, анализа посредством дисконтиране на разходите е важен инструмент при вземане на решение за инвестиции в активи. Крайното решение обаче зависи от редица съображения, изброени по-рано, както и от фактическото състояние на дружеството.

Евелина Макрис е управител на ТЕД Консултинг. Повече от 14 години дружеството предлага пълно счетоводно обслужване на български и завидно множество чуждестранни клиенти. В екипа й влизат счетоводители, асоциирани юридически консултанти, постоянни специалисти в данъчната област, бизнес консултанти и лицензирани финансови аналитици.

Услугите на ТЕД Консултинг са предназаначени за фирми, за техните собственици, за мениджъри и собственици в международни компании, пребиваващи в България, както и за независими професионалисти в различни области на бизнеса. 

От две години за избрана част от клиентите  Тед Консултинг предлага финансово и данъчно планиране, оценка и изграждане на портфолиа от активи, ползвани в продажбата и придобиването на частни компании, и не на последно място и консултации в областта на пенсионното и наследственото планиране.

Повече информация може да откриете ТУК