fbpx Холдингов фонд по инициативата JEREMIE за финансиране на МСП | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Холдингов фонд по инициативата JEREMIE за финансиране на МСП

Инициативата JEREMIE се осъществява по линия на приоритетна ос 3 от Оперативната програма „Конкурентоспособност” – „Финансови ресурси за развитие на предприятията”.
След ратификацията от парламента днес, предстои регистрирането на холдингов фонд с капитал от 199 млн. евро, който ще управлява средствата от името и за сметка на българското правителство.
Съгласно новите правила ще бъдат учредени три фонда за дялови инвестиции в българската икономика. Това са фонд за стартиращи малки компании (venture capital), фонд за малки компании в процес на развитие (growth equity) и смесен инструмент между дялови инвестиции и заеми (mezzanine).

Предвидено е фондът за стартиращи малки компании да започне дейността си с капитал от 30 млн. евро, като 21 млн. от тях ще бъдат осигурени по линия на JEREMIE, а останалите – от външно финансиране. Останалите два фонда ще бъдат с капитал от по 60 млн. евро, като половината от тази сума е за сметка на JEREMIE, а другата половина – от външно финансиране. Външното финансиране трябва да бъде осигурено от мениджърите на трите фонда, като това е един от критериите за избор на мениджъри.
Така по линия на JEREMIE за рисково финансиране на бизнеса ще се ползват 81 млн. евро, като общата сума се очаква да достигне 150 млн. евро, заедно с привлеченото външно финансиране. Останалите около 120 млн. евро по JEREMIE ще се ползват за гаранционни фондове и кредитни линии за бизнеса.
Фондът за стартиращи малки компании ще може да инвестира до 1.5 млн. евро годишно в една фирма, а за другите два фонда няма такова ограничение.
След промяната на споразумението с ЕИФ в помощ на бизнеса ще останат още 4 млн. лв. допълнително до 2015 г. Средствата са за сметка на по-ниските такси за управление, които България ще плаща на фонда.