Два милиарда евро преки чужди инвестиции за 2010 г.

Във всяко министерство вече има по един заместник-министър, който отговаря за инвестициите. Промените в Закона за насърчаване на инвестициите, както и стартирането на фондове за рисково финансиране по инициативата JEREMIE са част от останалите мерки, които трябва да съдействат за подобряване на бизнес климата и осигуряване на устойчив растеж.

Секторите, свързани с високи капиталови разходи, имат висока добавена стойност и са традиционно добре развити в страната. България трябва да остане привлекателно място за големи капиталови инвестиции чрез поддържане на ниски данъчни ставки и изграждане на добра транспортна и енергийна инфраструктура. Секторите, които имат най-голям потенциал за допълнително развитие и могат да осигурят дългосрочен икономически просперитет на страната са ИТ услуги, електроника, машиностроене, автомобилостроене, енергетика, фармация, производство на медицинска техника и други.

Според бизнеса трябва да има специална държавна структура, която да отговаря за този процес. Тази роля може да бъде поета от Националния иновационен фонд, каза в отговор министър Трайков. Той поясни, че в момента е в процес на подготовка специален закон за иновациите. Всеобщо е мнението и на правителството, и на бизнеса, че реформата в образованието е от ключово значение за конкурентно развитие на икономиката. В тази посока е и една от основните цели на правителството – увеличаване на разходите за научно-изследователска и развойна дейност от сегашните 0.5% до 2% от БВП до 2020 г.
Ако правителството вземе под внимание препоръките на бизнеса, до края на годината могат да се очакват близо 2 млрд. евро инвестиции в българската икономика, а през 2011 г. – 3.340 млрд. евро. Това бе коментирано днес по време на Форум организиран от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Българската агенция за инвестиции.
 

Facebook comments