fbpx Лек спад в бизнес климата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Лек спад в бизнес климата

Лек спад в бизнес климата

Общият показател през октомври 2014 г. на бизнес климата спада с 0.5 пункта спрямо предходния месец поради по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността и търговията на дребно. Причините се крият в несигурната икономическата среда.

При показател „бизнес климат в промишлеността” намалението е с 1.1 пункта спрямо септември, което се дължи на влошените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно обаче оценките им за притока на поръчки през последните три месеца са по-благоприятни, което е съпроводено и с подобрени очаквания за производствената активност през следващите три месеца, става ясно от данните на НСИ.

През октомври средното натоварване на мощностите в промишлеността достига 73.4%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци предприятията съобщават за излишък от мощности.

Основните проблеми за развитието на бизнеса в отрасъла продължават да бъдат несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 59.2 и 29.2% от предприемачите.

По отношение на продажните цени преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” се понижава с 2.9 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на по-неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-резервирани.

Основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла продължават да са несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша, макар през последния месец да се наблюдава намаление на негативното им въздействие. По отношение на продажните цени преобладаващите очаквания на търговците са те да останат без промяна през следващите три месеца.

През октомври съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” остава приблизително на равнището си от септември. Прогнозите на мениджърите по отношение на развитието на бизнеса в сектора през следващите шест месеца са по-оптимистични, като и очакванията им за търсенето на услуги през следващите три месеца се подобряват. Най-сериозният фактор, затрудняващ дейността в отрасъла, продължава да бъде свързан с несигурната икономическа среда, следван от конкуренцията в бранша. Относно продажните цени в сектора на услугите мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.