fbpx Новите предизвикателства | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Новите предизвикателства

Новите предизвикателства

Цивилизованият свят, към който бихме искали да принадлежи и нашата държава, обръща все по-голямо внимание на отделния човек - на неговите способности, умения, квалификация, потенциал. За да може тези дадености на всеки отделен работещ човек да бъдат съхранени възможно по-дълго, е необходимо да се изгради система за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. В тази посока българското законодателство е въвело в практиката редица законови и подзаконови актове, чрез които в известна степен се въвеждат и гарантират европейските изисквания в посока на здравословен и безопасен труд.

Област на приложение на международната спецификация OHSAS 18001 за внедряване на система за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Създаване на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, чрез която се постига намаляване до минимум на рисковете за персонала и други заинтересовани страни.
Огласяване на политика по здравословните и безопасни условия на труд, както в рамките на компанията, така и при всички заинтересовани страни.
Деклариране на ангажимент за въвеждане, поддържане и непрекъснато подобряване на системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд.
Оценка на съответствието на системата за здравословните и безопасни условия на труд чрез сертифициране от външна независима организация.

Основната отговорност за здравословен и безопасен труд в дадена компания носи нейното висше ръководство. За целта е необходимо в стратегическите цели и задачи да бъде формулирана и да бъдат поети ангажименти за изграждане и
внедряване в практиката на фирмата на система за здравословен и безопасен труд. Такава система успешно може да се изгради и да функционира на основата на британския стандарт BS 8800 и на международната спецификация OHSAS 18001:1999.
Системата за здравословен и безопасен труд (СЗБТ), съгласно международната спецификация OHSAS 18001:1999, е ориентирана към здравословните и безопасни условия на труд, а не към сигурността на продуктите и услугите. Тя следва да включва ангажимент за съответствие и спазване на изискванията на действащото законодателство по този въпрос.
Глобалните принципи и цели на СЗБТ са защита на безопасността и здравето на всички членове на компанията чрез:
Предотвратяване на трудови злополуки и професионални заболявания и други трудовообусловени неблагоприятни последици за здравето.
Спазване на съответните национални законови и подзаконови актове с изисквания за безопасност на труда, браншови, фирмени и други доброволни изисквания, които компанията е приела.
Когато се въвежда една система за здравословен и безопасен труд, е необходимо да се оценят и овладеят рисковете по работните места във фирмата. Това се прави, за да се помогне на работодателите систематично да преглеждат всички аспекти на трудовите дейности, така че да установят какво би могло да причини нараняване или щета, дали източникът на нараняването или щетата може да бъде отстранен и ако не може - какви превантивни или защитни мерки трябва да се осигурят.
Какви са етапите при оценяване на рисковете по работните места:
идентифициране на опасностите;
идентифициране на работниците и други лица, в т.ч. и "външни", за съответното работно
място, които биха могли да бъдат наранени от тези опасности, и как може да възникне опасността;
оценяване на рисковете от тези опасности;
записване на установеното при оценката;
ранжиране на опасностите и рисковете, предписания;
периодично преразглеждане на оценката и въвеждане на необходимите промени.
Какви са задлъженията на работодателя в тази връзка:
да направи оценка на риска за здравето и безопасността на работещите, която да обхване работните процеси и работното оборудване, помещенията, работните места, организацията на труда, използването на суровини и материали и други странични фактори;
да планира подходящи мерки за предотвратяване на рисковете в съответствие с направената оценка и дефинираните предписания, а когато това не е възможно, да осигури защитата на работещите и на другите лица;
да съблюдава специфичните опасности за работниците и служителите, които се нуждаят от специална закрила, включително и тези с ограничена трудоспособност;
да предвиди съответните улеснения за работниците и служителите, които се нуждаят от специална закрила на работните им места при изпълнение на трудовите им функции;
да създаде необходимата организация за осъществяване на наблюдението и контрола по изпълнението на планираните мерки;
да осигури ефективен контрол за извършване на работата без риск за здравето и по безопасен начин;
да не допуска до местата, където съществува сериозна или специфична опасност за здравето и живота, лица, които не са подходящо обучени, инструктирани и екипирани;
да предприема необходимите мерки за координация на действията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, когато на един обект или работна площадка се извършват работи или дейности от работници и служители и на други работодатели.
Във всяка една система за здравословен и безопасен труд е необходимо да бъдат определени и обявени както процесите и структурите, така и отговорностите и пълномощията във фирмата. Това е необходимо, за да се дефинира в прерогативите и задълженията на кого е:
осигуряването, че изискванията на системата са комплексна управленска отговорност, която се знае и приема на всички равнища;
определянето и оповестяването в организацията на отговорностите и пълномощията на хората, които идентифицират, оценяват или контролират опасностите и рисковете;
осигуряването на ефективен мониторинг за защита на безопасността и здравето;
изпълняването на принципите на системата, съдържаща изискванията на националните закони и разпоредби, национални указания, програми, които организацията е приела;
установяването и внедряването на ясна политика за безопасността и здравето и формулирането на измерими цели;
да заложи ефективни ангажименти за определяне и контролиране на опасността и рисковете за безопасността и здравето, да дефинира превантивни програми и програми за подобряване на безопасността и здравето и други.
Какви са задълженията на работниците и служителите:
да използват правилно машините и съоръженията, в т.ч. опасните вещества и материали;
да използват правилно предоставените им средствата за колективна защита и лични предпазни средства и специално работно облекло;
да информират незабавно работодателя или съответните длъжностни лица за всяка възникнала обстановка при работа, която може да представлява непосредствена опасност за тяхното здраве и за всички неизправности в средствата за колективна защита;
да съдействат на работодателя и на съответните длъжностни лица при изпълнението на мероприятията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и на предписанията, дадени от контролните органи.

Изграждането и прилагането на практика на една система за здравословен и безопасен труд е свързано с инвестиция, която на пръв поглед трудно би се възвърнала. Това обаче не е точно така, защото системата влияе пряко както върху директните разходи (компенсации на служителите и медицински разноски), така и върху косвените разходи (отсъствия от работа, загуби от престои, неустойки от неизпълнени договори и др.). Тя е пряка инвестиция в конкретния човек.


Facebook коментари