fbpx Общата търговска политика на ЕС и българската икономика | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Общата търговска политика на ЕС и българската икономика

 

Министърът на икономиката Теодор Седларски откри дискусия на тема „Общата търговска политика на ЕС и българската икономика“. Тя се проведе в Министерство на икономиката и в нея участваха експерти от институцията, представители на научните среди и браншовите организации.  Министър Седларски приветства участниците и пожела ползотворна съвместна работа.

По време на откриването министър Теодор Седларски призова представителите на академичната общност да се срещат по-често с администрацията. “Това беше една от нашите цели да създадем връзка между двете общности и мисля, че това може да стане традиция от тук нататък“, подчерта още министърът.

В рамките на дискусията Симонета Бонева, началник отдел "Търговски механизми" в министерството, информира за предприетите инициативи на ЕК за модернизиране на  мерките за търговска защита на ЕС и за въвеждане на нова методология за изчисляване на дъмпинговия марж. „Използването на мерките за търговска защита  има отражение както върху производителите,  така и върху потребителите на даден продукт. Мерките се прилагат в съответствие с правилата на Световната търговска организация (СТО).

От 1995 г. стандартите за тяхното прилагане не са променяни, така че да отговарят на динамичната икономическа среда и да могат да осигурят по-добра защита на производството“, каза г-жа Бонева. Тя обясни, че през 2013 г. Европейската комисия е предложила изменения, които да включват повече прозрачност, по-бързи процедури и по-ефективно прилагане, като например предварително оповестяване на намерението за налагане на временно мито, неприлагането на правилото за по-малкото мито при определени условия и др. Другото предложение на Европейската комисия в тази област е прилагането на нова нестандартна антидъмпингова методология в случаи на съществени изкривявания на пазарите на трети страни. Методологията е неутрална по отношение на държавите, тъй като се прилага еднакво към всички държави-членки на СТО. При идентифициране на съществени изкривявания в цените и разходите за производство същите се заместват с референтни стойности или международни източници. Основен инструмент са публичните доклади на Европейската комисия, идентифициращи изкривяванията.

По-време на кръглата маса Кирил Юруков, експерт в дирекция „Външноикономическа политика“ в Министерство на икономиката представи търговията с услуги и понататъшната им либерализация в ЕС. „Услугите са изключително важни за европейската икономика, като към момента представляват около 70 % от БВП на съюза, но в същото време са само около 25 % от износа ни. Това предполага един сериозен потенциал за откриване на нови пазари и за либерализирането на услугите“, каза още г-н Юруков. И подчерта, че  либерализацията на услуги се регулира от Общото споразумение за търговия с услуги в рамките на Световната търговска организация (СТО). Той поясни, че либерализацията се осъществява в два основни аспекта, като първият аспект включва най-общите търговски правила – принцип на най-облагодетелствената нация, а другият аспект на либерализацията представлява списъкът със специфични ангажименти на страните по достъпа до пазарите им на услуги.

По време на дискусията в рамките на кръглата маса бе направен и обстоен преглед на протичащите преговори за сключване на Споразумения за свободна търговия на ЕС с ключови партньори, като Япония, Индия, страните от Меркосур, държавите от АСЕАН и др.
Участниците в дискусията поискаха от експертите на Министерство на икономиката да се предоставя повече информация за промените в европейското законодателство и сключващите се споразумения, касаещи български фирми. Всички се съгласиха, че в съвременната глобална икономика търговията е от съществено значение за растежа, заетостта и конкурентоспособността. Тя има реално и силно отражение върху ежедневния живот на хората, бизнеса и икономиката.