Обявиха банките, които ще изплащат гарантираните депозити от КТБ

От 4 декември, чрез клоновата мрежа на 9 банки, Фондът за гарантиране на влоговете в банките започва да изплаща гарантираните размери на влоговете на вложителите в "Корпоративна търговска банка" АД (КТБ).

Алианц Банк България АД, Банка ДСК ЕАД, Обединена българска банка АД, Първа инвестиционна банка АД, Райфайзенбанк (България) ЕАД, СИБАНК ЕАД, УниКредит Булбанк АД, Централна кооперативна банка АД и Юробанк България АД – ще изплащат гарантираните суми на вложителите в КТБ.

Разпределението на вложителите към обслужващите банки е според последната цифра на ЕГН - за физическите лица, и последната цифра на ЕИК или БУЛСТАТ - за юридическите лица. Това е направено с цел да се постигне равномерно разпределение на вложителите според клоновата мрежа на обслужващите банки и да се осигури спокоен и гладък процес на изплащане.

Разпределението на вложителите за обслужване към определените банки е следното, според последни цифри от ЕГН за физически лица и ЕИК за юридически лица :

0 Банка ДСК ЕАД

1 Обединена българска банка АД

2 Юробанк България АД

3 Райфайзенбанк (България) ЕАД

4 Алианц Банк България АД

5 УниКредит Булбанк АД

6 УниКредит Булбанк АД

7 Централна кооперативна банка АД

8 СИБАНК ЕАД

9 Първа инвестиционна банка АД, вкл. обслужването на чуждестранните лица

Вложителите на КТБ се обслужват от понеделник до петък в работното време на съответната банка. От 4 декември 2014 г., всеки вложител в КТБ с гарантиран размер на влога получава достъп до целия размер на подлежащата му на изплащане сума. Той трябва да посети офис на определената му обслужваща банка, където представя: за физическите лица - лична карта или документ за самоличност на чуждестранно физическо лице; за юридическите лица - ЕИК или удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ и актуално удостоверение за регистрация, с което се удостоверяват лицата, които управляват и представляват юридическото лице, както и декларация по образец, наличен в банката (в 2 бр.). Вложителят разполага със следните възможности относно подлежащата му на изплащане сума: да си открие сметка в обслужващата банка и да остави сумата на влог в нея; да нареди превод на сумата по посочена от него сметка в друга банка; да изтегли парите в брой. Влоговете в чуждестранна валута се изплащат в левове според обменните курсове на БНБ в началния ден на изплащането. Вложителите могат да се разпореждат с гарантираните си суми в срок до 5 години, считано от 4 декември 2014 г.

Моля коментирайте