По-малко българи са пътували в летните месеци

По-малко българи са пътували в летните месеци

През третото тримесечие на 2014 г. 1 123.6 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания . Преобладаващата част от тях - 83.1%, са пътували само в страната, 14.0% - само в чужбина, а 2.9% са пътували, както в страната, така и в чужбина. В сравнение с третото тримесечие на 2013 г. през третото тримесечие на 2014 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години се понижава с 2.2%, като намаление се наблюдава както в броя на пътувалите в страната - с 1.9%, така и в броя на пътувалите в чужбина - с 4.4%.

Най-много туристически пътувания са реализирани от лицата на възраст 25 - 44 години - 46.8%. Българите на възраст 45 - 64 години са пътували предимно в страната - 84.5%, докато лицата на възраст 65 и повече навършени години са пътували най-много в чужбина - 20.2%.

По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната, така и в чужбина са били с цел „почивка и екскурзия", посочени съответно от 66.3 и 79.6% от тях.

През третото тримесечие на 2014 г. като самостоятелни са били регистрирани 1 749.6 хил., или 91.7% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 89.6%, а на тези в чужбина - 71.0%.

Делът на личните пътувания, организирани чрез туристическа агенция или туроператор, в чужбина е 28.4%, а в страната – 4.8%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял са разходите за храна както в страната, така и в чужбина - съответно 39.2 и 33.8% .

Средният разход зя периода при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 330.16 лв. в страната и 525.12 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 200.30 лв. в страната и 868.67 лв. в чужбина.

 

Facebook коментари