Подбор, подготовка, изготвяне и управление на проекти по Европрограмите

Подбор, подготовка, изготвяне и управление на проекти по Европрограмите

етикети

Настоящият материал е насочен към фирми, готвещи се да кандидатстват за получаване на финансова и др. подкрепа по програми и проекти на ЕС.
Общата последователност за програмите към Министерството на Икономиката и Енергетиката /МИЕ/, насочени към МСП, както и за приключилите програми по ФАР, текущите - “Конкурентоспособност 2”, ОП “Конкурентоспособност”-2007, така и за очакваното стартиране през 2008 г. на “Конкурентоспособност 3” и ОП “Конкурентоспособност” - 2008 г., е следната:

 

Първо: Изясняване на рамкови условия за допустимост на фирмите -
бенефициенти за кандидатстване:

 • 4 Фирмата да покрива изискванията (по закона за МСП) за брой работещи, годишни обороти, дълготрайни материални активи (ДМА).
 • Да е регистрирана в производствените браншове - кодове от D15 - D37 по Националния класификатор за икономическите дейности (НКИД) - има и изключения по този критерий.
 • Да има минимум четири години дейност (от момента на кандидатстване).
 • Обикновено се изисква минимален оборот
  за предходната година - над 200 000 лв.

Второ: Избор на направление за получаване на финансова помощ
Грантът (безвъзмездната помощ) е насочен най-често в три направления, като може да се кандидатства по едно или няколко:

 • Инвестиционна помощ - за основно технологично оборудване, като са допустими и процент разходи за Строително-монтажни работи (СМР), хардуер и софтуер, ноу-хау и др.
 • Покриване на международно признати стандарти - най често от серията ISO както и други специфични браншови стандарти.
 • Професионално обучение.
  Процентът на гранта варира от 20 % до 65 % в зависимост от Програмата, като при тези по ФАР има авансово плащане, а при другите е балансово - след завършване на проекта. Сумите също са различни - взависимост от Програмата и съответното направление “мярка” и са от
  100 000 лв. до 2 000 000 лв.

Трето: За да бъде успешен един проект са необходими следните условия:

 • Фирмата (бенефициентът) трябва да е видимо (и доказано), че се развива успешно, разширява своята дейност, продукти и услуги, брой заети хора, с експортна насоченост е, и има забележим дял на пазара.
  !Забележка: Има мерки, които финансират стартиращ бизнес при специални изисквания.
 • Професионално изготвен проект.
  Той включва:
  - Анализ на икономическите показатели, конкуренцията, маркетинговите стратегии и други аспекти от дейността на фирмата - минали, сегашни и бъдещи, включително и екологичните такива.
  - Доколко и как с реализирането на проекта
  ще се повиши конкурентоспособността и др.

Четвърто: Принципи за оценка на проекта
Проектите се оценяват от двама служители в съответната Дирекция на МИЕ (или съответната Агенция). Крайните резултати не подлежат на обжалване.
В “Насоки на кандидатстване”, които се публикуват в съответния сайт при стартиране на Програмата, са дадени всички необходими документи за кандидатстване, така също и начинът за оценка и сроковете за подаване и одобрение на проектите. В “Техническо ръководство” и във “Финансово ръководство”, които се публикуват заедно със списъка на одобрените кандидати, е посочен начинът за управление на проекта и необходимите формуляри за това.
Етапите на оценка на проектите обикновено
са три:
1. За административно съответствие - дали всички изискуеми документи са подадени в срок
и комплектност.
2. За допустимост на кандидата - според
рамковите изисквания на програмата.
3. Техническа оценка на проекта - най-важният етап. Тя става по точкова система, където всеки показател за дейността на фирмата се оценява с определен брой точки и с определена тежест. Проектите се класират от максималния брой точки надолу до изчерпване сумата по дадена програма.

Кои са най-важните стъпки при изпълнение на един одобрен проект?

 • Одобреният проект (фирма) получава известие по факса.
 • Управителят на фирмата се кани за подписване на Договор между МИЕ и бенефициента.
 • Откриване на специална двустранна банкова сметка между фирмата и избрана банка - през нея минават всички плащания по изпълнение на проекта (има образец на Договор).
 • Подаване на комплекта документи в МИЕ за искане на авансово плащане - когато това е предвидено в съответната програма и бенефициентът желае това.
 • Откриване на тръжна процедура - има няколко вида според сумата на доставката за оборудването или услугата. Препоръчва се “Процедура за открит избор” за суми над 50 000 лв., която включва обявяване на търга в национален всекидневник и набиране на три оферти. За суми под 15 000 лв. директно се избира доставчик на стоките или услугите.
 • Провеждане на тръжна сесия, избор на доставчик и сключване на Договори за доставка на стоки и услуги.
 • Доставка, монтаж, обучение на персонала, пробни пускания и редовно производство.
 • Консултиране и сертификация по избрания ISO-стандарт.
 • Провеждане на професионално обучение от лицензирана фирма.
 • Подаване ежемесечни отчети (чрез утвърдени формуляри и по електронен път) - счетоводни и за текущото изпълнение на проекта, както и на финални след приключване - до МИЕ.

Какво още е важно да се знае?
За всеки от одобрените проекти се назначава регионален Координатор, който осъществява връзката между бенефициента и МИЕ в целия процес на изпълнение на проекта. Списъкът на координаторите се публикува в съответния сайт. Сроковете за изпълнение на проекта обикновено са между шест месеца и една година.
И накрая, съветът ни към всички бъдещи участници в Програмите на Европейските Структурни Фондове - обърнете се към професио-налисти, за да гарантирате вашия успех.

За контакти
Институт за управление на проекти - София
тел. 02/963 11 42
е-mail: office@ipm.bg
www.ipm.bg

Facebook коментари