fbpx Подобряване на бизнес средата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Подобряване на бизнес средата

Подобряването на бизнес средата и ефективност на публичните разходи са основните икономически приоритети на България, отразени в Националната програма за реформи до 2015 г. в изпълнение на стратегията „Европа 2020”. 

Националните цели в изпълнение на стратегията „Европа 2020” предвиждат постигане на 76% заетост до 2020 г., а размерът на инвестициите в научно-изследователска и развойна дейност трябва достигне 1,5% от БВП. До 2020 г. възобновяемите енергийни източници в крайно потребление на енергия трябва да са 16% от БВП, а енергийната ефективност да се повиши с 25 %. През следващите десет години броят на живеещите в бедност у нас трябва да намалее с 260 хиляди души, предвижда документът. Делът на преждевременно напусналите образователната система трябва да се ограничи до 11%, а делът на завършилите висше образование във възрастовата група 30-34 години трябва да достигне 36% до 2020 година.