fbpx Повече няма да има такъв кредитен бум | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Повече няма да има такъв кредитен бум

Повече няма да има такъв кредитен бум

Възстановяването на българската икономика остава слабо. Независимо от отличните резултати за износа, вътрешното търсене е в застой заради ниските доходи и растящата безработица. Влошаването на външната среда най-вероятно ще доведе до забавяне на ръста на износа, а потреблението и инвестициите ще се подобрят незначително.
През първото шестмесечие на 2011 г. банковият сектор продължи да се променя в съответствие с промените в икономиката. Това става ясно от последното издание на годишния анализ на банковия сектор в Централна и Източна Европа, изготвен от анализаторите на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ и Райфайзен Центробанк АГ.

След нарастването на кредитите от 2.7% през 2010 г. (при понижение от 0.5% на кредитите за домакинства и увеличение от 4.4% на корпоративните кредити) през първата половина на 2011 г. увеличението на кредитите остана слабо (ръст от 1.3% за отчетния период). Динамиката в промишлеността и износа беше по-благосклонна към корпоративното кредитиране (с ръст от 2.0% за отчетния период срещу 0.1% при кредитирането на домакинства). Ниската активност при потребителското кредитиране отразява високата безработица и задържането на заплатите.

Сравнително голямата склонност към спестяване при домакинствата доведе до ръст на депозитната база (с 5.6% за отчетния период) и понижаване на съотношението кредити/депозити (2010: 114%, първо полугодие на 2011 г.: 110%). Тази тенденция също така помогна на банките с чуждестранен капитал да намалят зависимостта си от финансиране от банките-майки. В същото време, необслужваните кредити продължиха да растат  през първите шест месеца на 2011 г. (13.5%), макар и с по-бавно темпо, отколкото през 2010 г. Според Българската народна банка, нивата на необслужваните кредити ще достигнат връх в края на 2011 г., когато вероятно бавно ще започнат да се понижават.

Затегнатите условия за кредитиране и сериозният ръст при депозитите също спомогна за поддържане на стабилна ликвидност в сектора. Освен това, банковата система остава свръхкапитализирана (първо полугодие на 2011: средно 17.7%, като всички банки са с капиталова адекватност от над 12%). Показателите за ефективност продължиха да се понижават през първата половина на 2011 г. поради по-ниски финансови резултати и по-голямо провизиране. Делът на кредитите в чужда валута остава голям, но рисковете, свързани с кредитирането в чужда валута са смекчени, както от високите нива на депозитите в чужда валута, така и от стабилността на валутния борд и възстановяването на доверието във възможностите на пазара.

Благодарение на сериозната регулация е избегнато по-неблагоприятно развитие в банковия сектор (напр. по отношение на провизирането и оценките на обезпеченията). Възможно е някои регулаторни облекчения, въведени по време на кризата, да бъдат предпазливо отменени. Освен това, българският банков сектор остава уязвим за напреженията в периферията на Еврозоната, тъй като банките от тези страни държат 28% от активите и 25% от депозитите.

През 2011 г. активността в областта на сливанията и придобиванията включваше продажбата на НЛБ Банка София от словенския собственик Нова Люблянска Банка на TBIF Financial Services BV. Също така, най-голямата турска частна банка Тюркие Иш Банкасъ А.С. откри клон в България чрез германското си подразделение. Турската Актиф банк, част от Джалък Груп, с фокус върху корпоративното банкиране също планира да открие офис.