fbpx Предизвикателства през бизнеса през 2012 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Предизвикателства през бизнеса през 2012 г.

Предизвикателства през бизнеса през 2012 г.

Очакваното пълно възстановяване на икономиката през 2012 г. вече за всички е ясно, че няма да се състои. Липсата на средства в ЕС на практика ще намали значително достъпа до такива и у нас. Повечето от чуждите банки в страната ще бъдат с изключително ограничен свободен ресурс, който да предоставят на бизнеса. Приоритетите им очевидно ще бъдат насочени към запълване на празнините в други държави от ЕС. Такива са заключенията от анализ на LLP Dynamics България, компания работеща в областта на разработването и внедряването на ERP решения.  Евентуалното излизане на държави от Еврозоната ще обезцени местните им валути, което за България ще означава значително намаляване на износа към ЕС. В черния сценарий държави като Италия и Испания ще произвеждат по-евтина продукция, отколкото България.

Българските производители, които продават повече от 50% от продукцията си в ЕС ще бъдат неприятно изненадани от тази конюнктура. Ако през 2011 г. износът на България компенсираше липсата на инвестиции и свитото вътрешно потребление, то през 2012 г. икономиката на страната ще бъде пред сериозен риск, в случай че износът не е на нивата от 2011 г. Евентуален провал на Еврото ще наложи промяна на Валутния борд в страната и свързването на лева към друга валута. Ако запазим валутния борд и следваме про-германския курс, това означава ниска конкурентоспособност на българската продукция в чужбина и допълнителен натиск за намаляване на цената.

В бюджета на страната за 2012 г. не са включени мерки за увеличаване на потреблението и с оглед на негативните външни фактори, не може да се очаква повишаване на потреблението. Кредитирането също няма да бъде източник на по-голяма покупателна способност. Хората, които през 2007 и 2008 г. изтеглиха кредити, сега имат като основен приоритет връщането на тези кредити, а не покупката на нови стоки. В този смисъл не може да се очаква позитивно развитие на търговията на едро и дребно. Вероятно ще има и определени спадове в продажбите на местния пазар на българските производители поради възможността от внос на по-евтини стоки от страни от ЕС, при евентуално пренареждане на страните от Еврозоната. По тази причина отново основният акцент за привличане на клиенти ще бъде ниската цена и промоциите. Големите вериги през 2012 г. ще наложат още по-голям натиск към производителите за намаляване на цените и поддържането на различни промоции, които в края на краищата водят до по-ниски приходи за тях.

Усвояване на информационните технологии в бизнеса

България е сред водещите с света държави по достъп до високоскоростен интернет. Но по използване на информационни технологии в бизнеса, страната ни е в дъното не само в ЕС но и сред държавите от Централна и Източна Европа. От около 20 000 компании в държавата, които е нормално да имат внедрени цялостни системи за управление на бизнеса (ERP), едва малко повече от 1000 имат такива (според данни на CBN). Внедрените системи за управление на взаимоотношенията с клиентите са по-малко от 50. Системите за бизнес анализи са по-малко от 100. Това е в пъти по-малко, отколкото например в Унгария или Чехия. Именно използването на информационните технологии е ключът към повишаването на ефективността и намаляване на разходите, и от там на себестойността на продукцията.

Основните проблеми, с които ще трябва да се преборят фирмите в производствения сектор са следните:

- Висока себестойност на продукцията
- Голям брак и технологичен отпадък
- Липса на оборотни средства
- Висока конкуренция при износ
- Непостоянно качество на продукцията
- Оптимално използване на капацитетите
- Управление на материалните запаси (презапасяване, недостиг, брак, кражби)
- Дълъг срок между поръчка от клиент, доставка и плащане
- Постоянен натиск за намаляване на цените (от вериги и посредници)
- Стереотипност и резистентност към промяна
- Слабо или никакво използване на ИТ

Комбинацията от всички посочени фактори води до ниска ефективност и е основната причина за високата себестойност на произвежданата продукция. Нещо повече – невъзможността да се следи себестойността на продукцията води до „презастраховане“ във формирането на крайните цени и слагане на нереално високи маржове, което в края на краищата прави стоките неконкурентни не само спрямо тези, произведени в Китай, но и спрямо тези, произведени в страни от ЕС (Испания, Португалия, Италия, Румъния и др.). И това е най-вече видно при производството на бързо оборотни стоки и храни и напитки. Решаването на проблема с ефективността и себестойността дава възможност на всеки производител да отбележи стабилни ръстове дори и при такива неблагоприятни условия, като тези през 2012 г.

Презапасяването с материали например, може да доведе до брак, когато не могат да бъдат вложени дълго време в производство. Това неминуемо увеличава себестойността. Липсата на оборотни средства от друга страна не дава възможност за оптимални поръчки към доставчиците и постигане на добри цени на основните суровини. Неоптималното планиране на производството и капацитетите води до по-малка производителност от възможната и съответно повишава цената на единица произведен краен продукт.
Решаването на посочените проблеми не зависи от държавата или от външни фактори – решението е в ръцете на самите предприятия. И то започва с промяна в мисленето на висшия мениджмънт (или промяната на самия мениджмънт). Големите маржове, които даваха комфорт при липсата на информация за точната себестойност на продукцията, в повечето случаи са вече невъзможни. Особено при нарастваща конкуренция извън и в ЕС от компании, които са постигнали значителна ефективност на производството си и от там оптимални крайни цени.

Повечето от успешните производители не крият обороти и не плащат „минимални“ заплати с цел избягване на данъците, това е ключово за изчисляването на точната себестойност. Обикновено фирмите, които водят „черно„ и „бяло“ счетоводство въвеждат цялата информация за дейността на фирмата два пъти – веднъж за „данъчни“ цели и втори път за целите на фирмата. Това на практика означава 2 пъти по-голям административен персонал. Поради огромния обем от информация (която обикновено се води на хартия) всъщност справките и анализите не могат да бъдат направени, защото не се знае кое е „данъчна“ информация и кое не, преди да бъде „приключен“ месеца на 14-то число от счетоводния отдел. Липсата на точна отчетност спомага за възможността от кражба на материали и готова продукция.

Невъзможността да се следят наличностите на материалите води до поръчване на нови, тогава когато не са необходими.

Програма за подпомагане на предприятията

Преди 10 години не бяха много заводите, в които имаше персонални компютри. Днес вече са изключение тези заводи, в които няма такива. Но използването на тези компютри за целите на бизнеса е минимално. На практика те се използват като пишещи машини – като средство за ръчно въвеждане на информация от хартия и разпечатването им в добре изглеждащ хартиен документ.

Използването на модерни информационни технологии е много повече от покупката на персонални компютри – а именно – използването на софтуер за управление на бизнеса (ERP, CRM, BI). Този софтуер свързва всички отдели на едно предприятие и разпределя веднъж въведена информация към различните потребители. ERP системите събират всички данни от всички отдели и анализират получените резултати. Те не само ги представят на хората, които имат нужда от тях, но и текущо дават предложения за оптимизация. Те във всеки момент могат да изчислят себестойността и да се проиграят различни варианти с оглед получаване на максимална ефективност. Без използването на такъв тип модерни системи е невъзможен ефективния контрол, намаляването на себестойността на продукцията и повишаване на конкурентоспособността.

Facebook коментари