fbpx Предлагането на кредити в ЦИЕ се свива | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Предлагането на кредити в ЦИЕ се свива

Проведеното от ЕИБ Проучване на банковото кредитиране в Централна, Източна и Югоизточна Европа (ЦИЮИЕ) през втората половина на 2023 г. сочи че продължава ограниченото предлагане на кредити в региона. Очаква се предлагането на кредити да продължи да бъде слабо или неутрално в почти всички държави (с изключение на Албания). В същото време, очакванията са голямото разминаване между предлагане и търсене от последните години (когато търсенето бе устойчиво, но предлагането ограничено) да намалее. Търсенето на кредити2 от страна на клиентите на банките остава стабилно и се очаква слабо да се повиши.

Инвестициите с фиксирана доходност и банкирането на дребно, особено на жилищния пазар, се отразиха отрицателно, но се очаква инвестициите с фиксирана доходност да се възстановят през идния период. Въпреки предварителните отрицателни прогнози, през последните шест месеца качеството на кредитите се подобри. Като се има предвид обаче по-лошата икономическа прогноза и по-високите лихви, банките отново очакват ръст на необслужваните кредити през следващите шест месеца.

Независимо от това, все повече банки заявяват намеренията си за избирателно разширяване на дейността в региона (50 % спрямо 45 % при предходното проучване и спрямо 30 % при това преди него) или за поддържане на същото оперативно ниво. Повечето регионални дъщерни дружества са с по-висока доходност от групата като цяло що се отнася до възвращаемост на активите и възвращаемост на собствения капитал, най-вече в Чешката република, Косово3 и Северна Македония. Въпреки това, според тях доходността се е влошила значително спрямо предходното проучване, като над 50 % от банките сега заявяват по-ниска доходност в различни страни (Албания, Хърватия, Унгария, Полша и Румъния) в сравнение с  групата им като цяло.

В България, банките-майки считат, че търсенето на кредити, което започна да спада в края на 2022 г. и началото на 2023 г. ще се забави допълнително през следващите шест месеца, докато условията по предлаганите кредити се очаква да останат стабилни. Несигурността в икономиката, по-строгите финансови условия и по-високите лихви се очаква да се отразят отрицателно на коефициента на необслужвани кредити, който бележи спад от 2017 г. насам. През последните шест месеца се подобри достъпа до финансиране за българските дъщерни банки и се очаква това да се запази и през следващите шест месеца.