fbpx Представиха дейностите по проект за възстановяване на природни паркове | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Представиха дейностите по проект за възстановяване на природни паркове

Представиха дейностите по проект за възстановяване на природни паркове

21 000 кв. метра (21 дка) са залесени през последните девет месеца на териториите на седем природни парка. Дейността е част от най-големия проект за възстановяване на ценни природни местообитания в България. Проектът е изпълняван от международната природозащитна организация WWF, Societe Generale Експресбанк и Изпълнителна агенция по горите.
Вмеждународният ден на Околната среда трите организации, свързани с проекта, представиха извършените дейности на територията на природните паркове Витоша, Златни пясъци, Русенски Лом, Шуменско плато, Българка, Персина, Врачански Балкан, Рилски манастир, Сините камъни и Странджа.
Изпълнителите на проекта подчертаха, че възстановяването на горските местообитания е дългосрочна дейност, при която в течение на годините се развиват не само съответните дървесни видове, но и много други видове, които формират местообитанието. Залесяването се извършва с местни видове като бяла върба, явор, бук, ясен, клек, липа и др., а проектът за възстановяване на редките и застрашени видове обхваща серия от инициативи.
В ПП Персина например за възстановяване на крайречното местообитание бяха засадени дъб, ясен, тополи и върби. Сред тревните видове, характерни за това местообитание са блатен ирис, блатно кокиче и различни увивни растения. В ПП Златни Пясъци бяха засадени фиданки от полски ясен. Когато целевото местообитание се формира напълно, в него ще има и различни видове дъб и бряст. Като тревни видове и тук има
доста увивни растения като дива лоза и маслинка. Крайречните гори по принцип са важни за много видове птици, който почиват или се хранят край реките и влажните зони или гнездят по дърветата. Интересен пример е земеродното рибарче, което стои кацнало на клонка близо над
водата, където си почива и дебне рибите, които ловува. Корените на дърветата на крайречните гори имат голямо значение за предпазването на ерозията на бреговете, така също и като укритие за различни видове риби.
В ПП Българка като основни дървесни видове бяха залесени явор, планински ясен, различни видове липи. От тревните растения познати са див чесън и бяла съсънка. В тези горски местообитания могат да се срещат почти всички видове едри бозайници от нашата фауна каквито са мечката, вълка и риса, а така също и много дребни видове.
В Странджа по устойчив метод за отглеждане на гори (т.нар Заарландски метод) се отглеждат млади западно-понтийски букови гори. Те се състоят основно от източен бук. В Странджа типичен за местообитанието са вечнозелените храсти Странджанската зеленика, както и странджанската
боровинка, лавровишня. Горите на Странджа са много богати на биоразнообразие като в тях се срещат много видове бозайници, а така също и влечуги като например костенурки.
В природен парк Рилски манастир предстои връщането в природата на екземпляри от видовете рилска (божествена) иглика, панчичева пищялка, рилски ревен и тис. В момента те се отглеждат в разсадник.
В проекта, който предстои да приключи в края на годината, WWF работи в тясна връзка с администрациите на 10-те природни парка, които са част от Изпълнителна агенция по горите.
До края на 2013 г. по проекта предстои залесяване на 120 дка в природен парк Персина. В Рилски манастир ще бъдат извършени дейности по възстановяване на местни и ендемични растения като тис, рилски ревен, панчичева пищялка и рилска иглика. До края на годината в ПП Странджа ще продължи засаждането на колхидски джел, странджанска
боровинка и тис. Росянка и водна детелина ще се възстановяват на Витоша. В ПП Персина ще продължи мониторинга на внесените жълти водни лилии и ще продължи възстановяването на бели водни лилии, алоевиден стратиотес и джулюн.