fbpx През 2020 г. броят на безработните е нараснал с 18.1% | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

През 2020 г. броят на безработните е нараснал с 18.1%

етикети

Общият брой на заетите лица през 2020 г. e 3 121.7 хил., или 52.7% от населението на 15 и повече навършени години, като от тях 1 676.1 хил. (53.7%) са мъже и 1 445.6 хил. (46.3%) - жени, съобщава НСИ.

През 2020 г. икономически активните лица на възраст 15-64 навършени години са 3 190.4 хил., или 72.2% от населението на същата възраст. Заетите лица на възраст 15-64 навършени години са 3 024.3 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 68.5%, съответно - 72.5% за мъжете и 64.3% за жените.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20-64 навършени години е 73.4%, или с 1.6 процентни пункта по-нисък в сравнение с 2019 година. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група се понижава с 1.5 процентни пункта, а при жените - с 1.8 процентни пункта, като достига съответно 77.8 и 68.9%.

Коефициентът на заетост за възрастовата група 55-64 навършени години е 64.2% (69.4% за мъжете и 59.4% за жените). В сравнение с 2019 г. той намалява с 0.2 процентни пункта. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група се увеличава с 0.2 процентни пункта, а при жените намалява с 0.5 процентни пункта.

Безработните лица са 168.6 хил., от които 96.3 хил. са мъже и 72.3 хил. - жени. В сравнение с 2019 г. броят на безработните лица се увеличава с 18.1%.

Коефициентът на безработица се увеличава с 0.9 процентни пункта в сравнение с 2019 г. и достига 5.1%, съответно - 5.4% за мъжете и 4.8% за жените.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15-29 навършени години е 8.8%. В сравнение с 2019 г. този коефициент се увеличава с 1.9 процентни пункта.

Броят на безработните лица, за които продължителността на безработицата е по-малка от една година, се увеличава с 30.9 хил., или с 50.0%, в сравнение с предшестващата година, достигайки 92.7 хил., докато броят на продължително безработните лица (от една или повече години) регистрира намаление с 5.1 хил. и достига 75.9 хиляди. Относителният дял на продължително безработните лица от всички безработни е 45.0%, а коефициентът на продължителна безработица е 2.3% - съответно 2.6% за мъжете и 2.0% за жените.

Икономически неактивните лица на възраст 15-64 навършени години са 1 226.7 хил., от които 519.1 хил. са мъже и 707.6 хил. са жени. Коефициентът на икономическа неактивност (15-64 навършени години) е 27.8%, съответно -  23.2% за мъжете и 32.4% за жените.

Броят на обезкуражените лица на възраст 15-64 навършени години е 61.7 хил., или 5.0% от всички икономически неактивни лица в същата възрастова група.

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на възраст 18-24 навършени години е 12.8% (при 13.9% през 2019 година).

Относителният дял на лицата с висше образование от населението на възраст 30 - 34 навършени години е 33.3%, с 0.8 процентни пункта по-висок в сравнение с 2019 година.

Относителният дял на незаетите и неучастващи в образование и обучение от населението на възраст 15-29 навършени години е 18.1% (при 16.7% през 2019 година).