fbpx През януари общият показател на бизнес климата се подобрява | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

През януари общият показател на бизнес климата се подобрява

През януари 2022 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 1.5 пункта в сравнение с декември 2021 г., като ръст на показателя е регистриран в промишлеността, строителството и търговията на дребно.

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се покачва с 2.6 пункта, което се дължи на намаления негативизъм в оценките и очакванията на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Благоприятни са и прогнозите им по отношение на износа и производствената активност през следващите три месеца. През периода октомври 2021 г. - януари 2022 г. осигуреността на производството с поръчки (измерена в брой месеци) се увеличава от 4.8 на 5.0, а средното натоварване на мощностите нараства с 0.8 пункта и достига 75.0%. Най-сериозните затруднения за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила, факторът „други“ и недостатъчното търсене от страната.
Относно продажните цени в промишлеността 28.6% от мениджърите продължават да очакват те да се увеличат през следващите три месеца.

Строителство

През януари съставният показател „бизнес климат в строителството“ нараства с 1.2 пункта в резултат на подобрените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Осигуреността на производството с поръчки се запазва спрямо октомври 2021 г. и се оценява на 5.7 месеца. Същевременно мениджърите очакват увеличение на новите поръчки през следващите шест месеца, което според тях ще доведе и до активизиране на дейността в краткосрочен план. Несигурната икономическа среда продължава да е основният проблем за развитието на бизнеса, следвана от цените на материалите и недостига на работна сила.
По отношение на продажните цени очакванията на строителните предприемачи са те да продължат да се повишават през следващите три месеца.

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се повишава с 1.8 пункта, което се дължи на благоприятните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им за поръчките към доставчиците както от вътрешния, така и от външния пазар през следващите три месеца остават позитивни. Най-сериозната пречка, затрудняваща дейността, остава несигурната икономическа среда, посочена от 61.0% от предприятията. През последния месец е регистрирано и засилване на негативното влияние на фактора „конкуренция в бранша“, който измества на трето място затрудненията, свързани с недостатъчното търсене.
Относно продажните цени 30.5% от търговците на дребно прогнозират те да се повишат през следващите три месеца.

Услуги

През януари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се понижава с 0.6 пункта в резултат на изместването на очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от „по-добро“ към запазване на „същото“ . По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена, докато очакванията за следващите три месеца са резервирани. Факторите „несигурна икономическа среда“ и „конкуренция в бранша“ продължават да ограничават в най-голяма степен развитието на бизнеса в сектора. В сравнение с декември 2021 г. нараства делът на мениджърите, които предвиждат продажните цени да се повишат през следващите три месеца.