fbpx Производственият сектор има сериозен потенциал | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Производственият сектор има сериозен потенциал

Българската индустрия има сериозен потенциал за създаването на устойчиви работни места. Необходими са обединените усилия на държава и бизнес за формулиране и провеждане на политика за системно насърчаване на реалното производство, така че да се ползват по-добре силните ни страни - разнообразни сектори, развита сервизна и търговска мрежа, развита инфраструктура, правилно образование за формиране и развитие на вериги на стойността.

Зад този основен извод се обединиха участниците в дебата „Реиндустриализацията на Европа – мит или реалност: Предизвикателства пред българската икономика“, организиран съвместно от Асоциация на индустриалния капитал в България и Българска асоциация на електротехниката и електрониката. В дискусиите взеха участие г-н Анри Малос (председател на Европейския икономически и социален комитет), г-н Хасан Адемов (министър на труда и социалната политика), г-жа Анелия Клисарова (министър на образованието и науката), г-н Васил Велев (председател на УС на АИКБ), както и други важни гости.

Подробно бяха обсъдени приоритетите при насърчаването на реалния производствен сектор, като акцент беше поставен върху насочване на вниманието не само върху високотехнологичните сектори, но и върху трудоемки традиционни български индустрии, създаващи голям брой работни места - шивашка, конфекция, дървообработване, мебели, хранително-вкусова промишленост, селско стопанство, туризъм и т.н.

Основните предизвикателства, за посрещането на които държава и бизнес ще обединят усилията си, са: повишаване на ролята на предприемачеството и повишаване на обществената информираност за ролята на предприемачите, намаляване на административните бариери пред бизнеса, начини за привличане на инвестиции към реалния производствен сектор, осигуряването на кадри с техническо и инженерно образование и прецизиране на учебните програми и профилиране на младите хора към специалности и професии с потенциал за реализация.