fbpx производствен | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

производствен

 Сърцевината на конкурентоспособността на една фирма е продуктът (стока, услуга, идея, система, процес).
През последните години технологиите за управление на производството се променят динамично и браншът е сред тези, в които иновациите навлизат с най-бързи темпове.
Старите логистични и производствени бази все по-често са обект на интерес от страна на инвеститорите в страната.
 Повече от 140 представители на бизнеса участваха в международна LEAN конференция, която се проведе в София. Специален гост на събитието бе Н. Пр.
Българската индустрия има сериозен потенциал за създаването на устойчиви работни места.
Един от най-мащабните инвестиционни проекти на„Алкомет“ АД, гр. Шумен на стойност 15 млн. Евро бе приключен днес с откриването на нови производствени мощности на завода Благодарение на тази инвестиция се очаква в началото на 2013 г. капацитетът на валцовия цех да достигне от 55 хил.
По данни от НСИ, общият показател на бизнес климата през юли се увеличава с 1,1 пункта спрямо равнището си от предходния месец, като подобрение е регистрирано в промишлеността, строителството и търговията на дребно, а в сектора на услугите се наблюдава влошаване.
Ford Motor Company се ангажира със значителното намаляване на отпадъците, които образува, както и с редуцирането потреблението на вода при европейското производство. Компанията обяви, че чувствително ще увеличи дела на рециклираните и повторно използвани отпадъци, намалявайки боклука в депата със 70