fbpx Леко подобрение на бизнес климата през юли | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Леко подобрение на бизнес климата през юли

Леко подобрение на бизнес климата през юли

По данни от НСИ, общият показател на бизнес климата през юли се увеличава с 1,1 пункта спрямо равнището си от предходния месец, като подобрение е регистрирано в промишлеността, строителството и търговията на дребно, а в сектора на услугите се наблюдава влошаване. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” през юли нараства с 1.9 пункта главно поради повишаване на оптимистичните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата регистрира увеличение на осигуреността на производството с поръчки (от страната и чужбина), като и прогнозите по отношение на производствената активност през следващите три месеца са по-благоприятни. Средното натоварване на мощностите през юли 2012 г. се увеличава с 1.4 пункта в сравнение с април и достига 71.3 на сто.

Предприятията съобщават за излишък от мощности с оглед на очакваното търсене през следващите месеци. Основните проблеми за развитието на бизнеса в отрасъла остават несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната. По отношение на продажните цени мениджърите продължават да очакват повишение през следващите три месеца.

През юли съставният показател „бизнес климат в строителството” се повишава с 1.6 пункта, което се дължи на по-оптимистичните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност се подобрява, като прогнозите им за следващите три месеца остават благоприятни, макар и по-резервирани в сравнение с юни. Производственият график е осигурен с договори за 5.5 месеца, като се регистрира понижение от 0.5 месеца спрямо оценката през април.

Същевременно и очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца са по-неблагоприятни. Несигурната икономическа среда и финансовите проблеми остават основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията в отрасъла. През юли в сравнение с предходния месец се засилва отрицателното влияние на фактора „конкуренция в бранша” (със 7.3 пункта). По отношение на продажните цени в бранша очакванията на предприемачите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” се покачва с 1.4 пункта поради подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Повишен оптимизъм се забелязва и в очакванията им по отношение на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца. Несигурната икономическа среда продължава да е един от основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията в отрасъла, макар през юли негативното й влияние в сравнение с предходния месец да намалява. Същевременно обаче отрицателното въздействие на фактора „търсене” се увеличава (с 6.0 пункта), измествайки конкуренцията в бранша на трето място по степен на влияние. По отношение на продажните цени очакванията на търговците са в посока на увеличение през следващите три месеца.

През юли съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се понижава с 1.5 пункта в сравнение с предходния месец, което се дължи на по-умерените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена, но в очакванията за следващите три месеца анкетата регистрира известен песимизъм. Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша остават основните фактори, затрудняващи развитието на бизнеса в отрасъла. Очакванията на преобладаващата част от мениджърите относно продажните цени са за запазване на равнището им през следващите три месеца.