fbpx Леко подобрение на бизнес климата през юли | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Леко подобрение на бизнес климата през юли

По данни от НСИ, общият показател на бизнес климата през юли се увеличава с 1,1 пункта спрямо равнището си от предходния месец, като подобрение е регистрирано в промишлеността, строителството и търговията на дребно, а в сектора на услугите се наблюдава влошаване. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” през юли нараства с 1.9 пункта главно поради повишаване на оптимистичните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата регистрира увеличение на осигуреността на производството с поръчки (от страната и чужбина), като и прогнозите по отношение на производствената активност през следващите три месеца са по-благоприятни. Средното натоварване на мощностите през юли 2012 г. се увеличава с 1.4 пункта в сравнение с април и достига 71.3 на сто.

Предприятията съобщават за излишък от мощности с оглед на очакваното търсене през следващите месеци. Основните проблеми за развитието на бизнеса в отрасъла остават несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната. По отношение на продажните цени мениджърите продължават да очакват повишение през следващите три месеца.

През юли съставният показател „бизнес климат в строителството” се повишава с 1.6 пункта, което се дължи на по-оптимистичните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност се подобрява, като прогнозите им за следващите три месеца остават благоприятни, макар и по-резервирани в сравнение с юни. Производственият график е осигурен с договори за 5.5 месеца, като се регистрира понижение от 0.5 месеца спрямо оценката през април.

Същевременно и очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца са по-неблагоприятни. Несигурната икономическа среда и финансовите проблеми остават основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията в отрасъла. През юли в сравнение с предходния месец се засилва отрицателното влияние на фактора „конкуренция в бранша” (със 7.3 пункта). По отношение на продажните цени в бранша очакванията на предприемачите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” се покачва с 1.4 пункта поради подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Повишен оптимизъм се забелязва и в очакванията им по отношение на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца. Несигурната икономическа среда продължава да е един от основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията в отрасъла, макар през юли негативното й влияние в сравнение с предходния месец да намалява. Същевременно обаче отрицателното въздействие на фактора „търсене” се увеличава (с 6.0 пункта), измествайки конкуренцията в бранша на трето място по степен на влияние. По отношение на продажните цени очакванията на търговците са в посока на увеличение през следващите три месеца.

През юли съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се понижава с 1.5 пункта в сравнение с предходния месец, което се дължи на по-умерените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена, но в очакванията за следващите три месеца анкетата регистрира известен песимизъм. Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша остават основните фактори, затрудняващи развитието на бизнеса в отрасъла. Очакванията на преобладаващата част от мениджърите относно продажните цени са за запазване на равнището им през следващите три месеца.