fbpx Работодатели обсъдиха младежката безработица | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Работодатели обсъдиха младежката безработица

Във Варна се проведе заседание на Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР). Основната тема на дискусията беше посветена на предлагането на комплексни мерки за насърчаване на младежката заетост – проблем, който с еднаква острота беше поставен от работодателските организации и от Европа, и от Азия. Представителите на работодателите се обединиха около виждането, че насърчаването на реалния производствен сектор, подобряването на бизнес средата, инвестиционния климат, законодателството за привличането на инвестиции и сътрудничеството между предприятията, както и развитието на предприемачеството са механизмите, гарантиращи разкриването на устойчиви работни места и усилията при формиране и провеждане на държавните политики следва да се насочат в тази посока. При това, успоредно следва да се предприемат действия за осигуряване на подходящо образование на младежите, професионална квалификация и мотивация, съответстващи на потребностите на бизнеса, за да заемат свободните работни места.

Участниците се обединиха и около виждането, че субсидираната заетост невинаги е основния инструмент за решаване на проблемите с младежката безработица и че част от мерките, които са били предприети са били свързани с намаляването на минималната работна заплата само за младежи с цел насърчаване тяхното наемане от работодателите.

Беше обсъдено влиянието на пенсионната реформа върху младежката заетост. От една страна, негативният ефект се изразява в задържане разкриването на нови работни места за млади хора, поради увеличаване на пенсионната възраст. От друга страна се очаква увеличаването на пенсионната възраст да има известен положителен ефект върху увеличаване на младежката заетост като по-малкото пари за пасивна политика, предоставени за пенсии, ще дадат възможност за повече пари за предоставяне на субсидирана заетост.

В резултат на дискусията, беше единодушно приета резолюция за „Координация на членовете на МКСОР при изпълнение на политиката за младежка заетост при сегашните икономически условия“. Целта на резолюцията е да се предприемат комплексни мерки за създаване на благоприятна среда за заетост на младите хора, получаване на достойни работни места, разработване на програми за младежка заетост и насърчаване на предприемачеството. Представителите на работодателите от всички страни се ангажираха да развиват партньорството между работодателските организации и останалите социални партньори за решаване на наболелите проблеми свързани със създаването на качествени работни места за младите хора.

Беше взето решение за развитие и задълбочаване на сътрудничеството между МКСОР и международни организации на работодателите от Европа, Азия и всички части на света, с оглед подобряване на възможностите за бизнес партньорство и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблеми от общ интерес, включително насърчаване на търговския обмен, развитие на икономиката и насърчаване на младежката заетост.