fbpx Рамково споразумение в полза на сътрудничеството между образованието и бизнеса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Рамково споразумение в полза на сътрудничеството между образованието и бизнеса

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Технически университет - София (ТУ - София) сключиха „Рамково споразумение за сътрудничество“. То бе подписано от председателя на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев и ректора на ТУ- София проф. дтн инж. Георги Михов. Споразумението има широк обхват и основно визира:

  • Обмен на информация за дейности и за по-важни научни, учебни, бизнес и други събития, провеждани или промотирани от страна на АИКБ и ТУ- София;

  • Участие на представители на АИКБ и на нейни членове в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи или в други прояви, организирани от ТУ-София;

  • Участие на преподаватели и други представители на ТУ-София в срещи, лекции, експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от АИКБ;

  • Информиране на студентите от ТУ-София за провеждани студентски стажове от фирми-членове на АИКБ;

  • Съдействие от страна на ТУ-София и на АИКБ за провеждане на обучения в ТУ на специалисти и служители от фирми-членове на АИКБ;

  • Сътрудничество при разработване на национални и международни проекти, при партньорство между двете организации по програмите ОП “Развитие на човешките ресурси“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, програма Хоризонт 2020, програма EASME, програма ERASMUS + и други програми, финансирани от национални и европейски/международни фондове;

Споразумението позволява и други, неупоменати изрично, форми на сътрудничество между АИКБ и ТУ - София. Всяка година през месец декември председателят на УС на АИКБ и ректорът на ТУ-София ще провеждат срещи, на които ще се прави преглед на изпълнението на Рамковото споразумение.

Рамковото споразумение се оценява особено полезно и за двете страни. Крайната цел, която ще бъде постигната е осигуряване на по-добра връзка между учебния процес в ТУ - София и нуждите на реалния бизнес, както и професионалната реализация на завършващите учебното заведение в производствени български фирми.