fbpx Разработват план срещу младежката безработица | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Разработват план срещу младежката безработица

Разработват план срещу младежката безработица

Работната група към МТСП, сформирана с цел разработване на Национален план за изпълнение на „Гаранцията за младежта” определи най-важните приоритети в дейността по програмат.
Европейската инициатива „Гаранция за младежта“ е приета на 22 април 2013г и гласи, че „Държавите-членки следва да гарантират, че всички млади хора на възраст под 25 години получават добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на четири месеца след като останат без работа или напуснат системата на формалното образование“.

Гаранцията е насочена към младежи на възраст между 15-24 г. включително, които не работят и не са в образование или обучение; може да са отпаднали от системата на образование, или завършили степен на образование и непродължили образование и обучение; може да са неактивни лица, вкл. обезкуражени, или безработни лица; с приоритет са младежите, които живеят в региони NUTS 2 и с равнище на безработица над 25%.

Гаранцията за младежта цели постигането на три от целите, заложени в стратегията „Европа 2020“: осигуряване на заетост за 75 % от населението на възраст 20—64 години, дял на преждевременно напусналите училище под 10 % и намаляване на броя на застрашените от бедност и социално изключване най-малко с 20 милиона души.

Последни данни на Евростат показват, че България е на девето място по фактора „младежка безработица“ в Европейския съюз. В страната без работа са 28.1% от младежите на възраст от 15 до 24-годишна възраст при средно 23% в 28-те страни-членки. Основните направления, по които ще бъде разработен Националния план и по които членовете на работната група предлагат конкретни мерки, са:
1. Информиране, ориентиране;
2. Обучения – професионално обучение, мотивационно, по ключови компетентности;
3. Субсидирана заетост;
4. Предприемачество;
5. Мобилност (с цел работа).