fbpx Ще можем сами да избираме своя доставчик | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ще можем сами да избираме своя доставчик

Ще можем сами да избираме своя доставчик

Най-новото европейско законодателство в областта на вътрешните пазари на електрическа енергия и природен газ са отразени в приетите днес от парламента промени в Закона за енергетиката, като се отделя специално внимание на мерките за защита на крайните клиенти. Договорите между тях и енергийните предприятия задължително трябва да съдържат информация относно правата на клиентите, включително и условията за едностранно прекратяване на договора от потребителя, възможността за смяна на доставчика на енергия, условията и реда за прихващане и възстановяване на суми при неспазване на качеството на договорените услуги, както и процедурата за разглеждане и произнасяне по жалби.

Законът осигурява възможност всеки клиент да избира своя доставчик, както и всеки доставчик да достигне до потенциалните си клиенти, като им предложи енергия на конкурентна цена. Това се постига чрез законово осигуряване на равнопоставен достъп до мрежите – електрическа и газова.
Основен акцент на Закона за енергетиката е и осигуряване независимостта на операторите, които ще са собственици на мрежите за пренос на електрическа енергия и природен газ от дейностите по производство и доставка на енергия. Те ще съставят и ежегодно ще актуализират 10-годишни планове за развитието на преносните мрежи.

С поправките в Закона за енергетиката се засилват правомощията на националния енергиен регулатор, улеснява се и се насърчава трансграничната търговия с енергия и трансграничното коопериране и инвестиции, повишава се прозрачността на пазара по отношение на мрежовото опериране и снабдяването, подобрява се и защитата на интересите на потребителите.