fbpx Ще предложат поправки в наредбата за млечните храни | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ще предложат поправки в наредбата за млечните храни

Ще предложат поправки в наредбата за млечните храни

Министерство на земеделието и храните е предприело спешни мерки по отношение на съдебното решение на Върховния административен съд – Пето отделение за отмяна на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, приета с ПМС № 119 от 19.06.2012 г. и обнародвана в Държавен вестник бр. 48/2012 г.
Вече е проведена среща с експерти от дирекциите „Животновъдство”, „Здравеопазване на животните и безопасност на храните” към министерството, Българската агенция по безопасност на храните с преработвателите и представители на фирма „Млечни продукти Тракия” ЕООД, вносители на жалбата. На срещата е обсъден възникналият проблем и е възложено на работна група с представители на всички заинтересовани страни, да се направи задълбочен анализ на действащата досега наредба и да се предложат поправки, които да гарантират качеството и безопасността на млечните продукти и защитата на потребителите.