fbpx SG Експресбанк запазва дългосрочния си рейтинг | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

SG Експресбанк запазва дългосрочния си рейтинг

Рейтинговата агенция – Fitch Ratings, потвърди дългосрочния рейтинг на Societe
Generale Експресбанк - 'BBB+' с позитивна перспектива. Това е възможно най-високият рейтинг, даван от Fitch на финансова институция в България. От агенцията информираха, че евентуално повишение на рейтинга на страната, би означавало възможно повишение на рейтинга на банката.
Високият рейтинг на Societe Generale Експресбанк отразява качеството на активите и
представянето на банката, които са по-силни от тези на банковия сектор като цяло. Съотношението на необслужваните кредити на Societe Generale Експресбанк (кредити с
просрочие над 90 дни спрямо общ брой кредити) е 4.6% в края на третото тримесечие на 2011
година, сравнено със средно 14.5% за банковия сектор в България. Според Fitch, това е
резултат от ограничената експозиция на Societe Generale Експресбанк в сектори, засегнати от
кризата (в частност: недвижими имоти и строителство) и разумната политика по отношение
отпускането на кредити. Очакванията на Fitch са, че качеството на активите на банката ще
остане стабилно, на сегашните нива.