fbpx Системите за управление на бизнеса – първа крачка към Индустрия 4.0 | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Системите за управление на бизнеса – първа крачка към Индустрия 4.0

етикети

Индустрия 4.0 е термин, който става все по-често се споменава в последните години. По същество той обозначава новата индустриална революция, която вече радикално променя начина, по който функционира икономиката, създавайки една по-високо производителна и ефективна индустриална среда.
Икономиката следва добре познат исторически модел. Появата на принципно нови технологии променя драстично индустриалното производство и обществото като цяло. Започвайки с парната машина, предизвикала Първата индустриална революция, и преминавайки през серийното производство и внедряването на компютърните технологии в предприятията, днес развитието на цифровите технологии и възможността за светкавичен обмен на информация водят до нова революция – революция на взаимната свързаност или по-точно революцията на данните.

Индустрия 4.0 – революция на комуникацията в производството

Взаимната свързаност и комуникация между хора, машини и материали е в основата на Четвъртата индустриална революция. Подхранвана от възможностите на технологии като Интернет на нещата, облачни решения, изкуствен интелект и възникването на напълно функционални кибер-физични системи, Индустрия 4.0 създава взаимосвързана среда, в която се осъществява непрестанен и многопосочен обмен на данни. Именно те трансформират самата същност на производството, давайки му възможност да върви в крачка с постоянно еволюиращите нужди на съвременните потребители.

Индустрия 4.0 в действие – предимства и ползи

Индустрия 4.0 променя правилата на конкурентната надпревара в производството. Въвеждането на нови технологии не е самоцел, а начин да се постигне изцяло нова производствена среда, характеризираща се с:
- По-висока ефективност на работа
Повишеното равнище на автоматизация на рутинни процеси, задачи и операции, намаляването на ръчния труд и повишеното качеството на произвежданите стоки и услуги неминуемо ще доведе до значително повишаване ефективността на индустриалното производство.
- По-голяма гъвкавост на производството
Пазарните условия се променят. Новият тип клиенти търсят високо ниво на персонализация на потребяваните от тях стоки и услуги – резултат, който може да бъде постигнат с помощта на съвременни технологии като „умни“ материали, общуващи и вземащи решения производствени машини и др. С тяхна помощ производителите ще могат да отговорят на променящото се търсене, създавайки голямо разнообразие от индивидуализирани продукти според нуждите на клиентите без при това да се губи скоростта на производство или да се повишават разходите.
- Снижаване на разходите
Промяната в начина на производство неминуемо ще изисква първоначална инвестиция, но по-високата ефективност на работа, по-малкото брак, фири и разходи за персонал ще доведат до значително по-ниски оперативни разходи в бъдеще.
В тази посока ще повлияе и прилагането на технологиите, съставляващи Индустриалният интернет на нещата (IIoT), които позволяват самодиагностика на производственото оборудване, оптимално планиране на превантивни ремонтни дейности и намаляване до минимум на загубите, свързани с непланирани аварийни престои.
- Подобряване условията на труд
В много опасни или вредни условия на труд дигитализацията е естественото решение за подобряване здравето и сигурността на работниците при същевременно повишаване производителността и рентабилността на самото производство.

ERP – първа стъпка към Индустрия 4.0

Цялостната дигитализация на производството, залегнала в основата на Индустрия 4.0, е немислима без солидната основа, осигурявана от системите за управление на бизнеса. ERP системите не са новост в света на индустриалното производство. Тяхната история може да се проследи десетилетия назад, но Четвъртата индустриална революция им отреди мястото на ключов фактор за  успех и конкурентоспособност в променените пазарни условия.
Това доведе и до бързата еволюция на ERP. Водещите съвременни решения като Microsoft Dynamics NAV вече включват елементи на изкуствен интелект и успешно прилагат модели на машинно обучение, интегрират се лесно с MES (системи за управление на производството) и IoT сензори, свързват се със системи за управление на контактите с клиенти (CRM) и бизнес анализи (BI), за да формират една цялостна система за управление на всеки аспект от бизнеса на производствените компании.

Преки ползи от съвременните ERP системи за индустриалните компании

Постигане на цялостен поглед и пълен контрол върху всички протичащи в компанията процеси

Наличието на изолирани системи и липса на цялостна информация за състоянието на бизнеса са недопустими в условията на Индустрия 4.0. В това отношение ERP решенията осъществяват връзка между постъпващата от реалното производство информация и структурираните бизнес данни, генерирани от останалите звена на организацията, за да  осигурят информационна среда, необходима за вземането на обосновани решения, коригиращи действия и активна реакция на случващото се в компанията.

Прецизно планиране и по-голяма гъвкавост на производството на база постъпваща в реално време информация

Обезпечеността с достоверна информация в точния момент е от огромно значение за постигането на прецизно планиране на производствената програма и натоварването на мощностите, както и за оптимално планиране и управление на материалните запаси. Разполагайки с достоверна и навременна информация за заетите и свободни производствени ресурси, наличието или липсата на суровини, материали и инструменти и статуса на текущите поръчки, ръководството на предприятието може да реагира с много по-голяма гъвкавост при постъпването на извънредни поръчки или да се възползва от динамично възникващи пазарни възможности.
Същевременно постъпващата от IoT сензорите информация дава възможност за оптимизиране управлението на многобройни аспекти на производството като например снижаване на брака, подобряване на рецептури и производствени техники, превантивни ремонти за снижаване вероятността от аварии и др.

По-висока клиентска удовлетвореност

В условията на съвременния, диктуван от клиентите пазар, доброто ценово предложение вече далеч не е единственият определящ фактор за спечелване на поръчки и създаване на дългосрочни партньорски отношения. Изпълнението на поетите ангажименти точно и в срок осигурява значително предимство в конкурентната надпревара, създава доверие и изгражда лоялност.

Подобреното планиране и способността на ERP системите да откриват потенциални конфликти в натоварването на производствените мощности и материална обезпеченост води до повишаване на точността на изпълнение на поетите поръчки.

Паралелно с това, инсталираните в крайните продукти IoT сензори осигуряват достоверна информация за начина, по който клиентите използват произведените от компанията продукти. Анализа на тази информация има потенциал както да подобри значително постпродажбеното обслужване, така и да се превърне в източник на идеи за подобряване на самите продукти или разработване на нови, по-точно ориентирани към нуждите и изискванията на потребителите.
В заключение, Индустрия 4.0 не е еднократно събитие, а сложен и продължителен процес, който ще продължи да се променя и доразвива с появата на всяка нова цифрова технология. В турбулентната среда на новата индустриална революция, ERP системите се явяват стабилната основа, върху която производствените предприятия могат да изградят своя пазарен успех.