fbpx Спешно се нуждаем от пари, но знаем ли как да ги управляваме? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Спешно се нуждаем от пари, но знаем ли как да ги управляваме?

Преди да започне да търси финансиране от банки или от други източници, ръководството на фирмата е добре да разработи цялостен оздравителен план за бизнеса. В такава сложна ситуация, като настоящата, от изключителна важност е да се състави ясен план за излизане от финансовите затруднения, защото нито една от мерките сама за себе си не може да реши цялостния проблем. И със сигурност тегленето на нов кредит с цел погасяване на вече съществуващ, не е сред добрите решения.
Планът е нужен, за да се изберат най-ефективните дейности и да се разработят сценарии, в случай че някои от очакванията не се изпълнят. Плана трябва да дава отговори на въпросите с какви дейности фирмата ще преодолее финансовите си затруднения и по какъв начин ще осигури бъдещата си финансова стабилност.

Мерки за стабилизиране на финансовото състояние на фирмата

Добро финансово управление и строг финансов контрол
Ситуацията е много сложна и със сигурност едно от нещата, което фирмите трябва да направят е да си осигурят много компетентно финансово и фирмено управление. Това е от изключителна важност, защото парите са малко и те трябва да се управляват прецизно. Привлечените средства трябва да се използват само за дейности, които са обвързани с ясен план за излизане на фирмата от затрудненото положение.
Под добро финансово управление се разбира ясната визия и разработен план как да се осигури финансовата стабилност на фирмата. За да може да управлява изпълнението на плана, ръководството трябва да си подсигури ясната и навременна финансова информация за паричните потоци и финансовото състояние на бизнеса, както и адекватния анализ на цифрите и тенденциите.

Оптимизиране на разходите за основната дейност
Разходите за основната дейност, трябва да се редуцират спрямо нивото на приходите и печалбите към момента. Всички ръководители са наясно, че ако не намалят разходите, намалената печалба няма да е достатъчна да покрие и разходите за дейността и разходите по кредитите. Редуцирането на разходите разбира се трябва да бъде изключително прецизно и само в онези дейности, които няма да осакатят бизнеса и възможностите му за развитие.

Оптимизиране на паричния поток - баланс между вземания и задължения
Един от големите проблеми във фирмите в настоящия момент е междуфирмената задлъжнялост. По наши наблюдения в добре управляваните фирми съотношението между вземания и задължения е все още в баланс или в полза на вземанията, но с минимална преднина. Ръководството на фирмата, е необходимо да контролира изключително от близо този баланс. В оздравителния план е добре прогнозно да се изчисли кое е максимално допустимото съотношение и да се предвидят механизмите, чрез които то да се поддържа до тези нива.

Оптимизиране на кредитната тежест
Голяма част от фирмите имат кредити, които обаче са разчетени при доста по-високи нива на продажби от основната им дейност. Намалението на продажбите с 30-40% в някои от браншовете изправи фирмите пред сериозен проблем при погасяването на вноските по кредитите. По наши наблюдения, много от фирмите предоговориха условията, често с повишение на лихвите, но с удължаване на срока и в следствие с намалена месечна вноска. Намаляването на вноските по кредитите обаче, се оказа недостатъчно, за да се стабилизира финансовото състояние на фирмите. Тази стъпка трябва да се предвиди задължително, но сама за себе си не може да реши цялостния проблем.

Продажба на имоти за осигуряване на средства за погасяване на кредитите
В случай, че печалбата от дейността не може да покрива разходите по кредитите на фирмата, в плана трябва да се изясни как ще се получи допълнително финансиране. Плащането на кредитите със средства от оборотния капитал, не е много далновидна стъпка, защото е въпрос на време той да бъде изконсумиран и фирмата да не можете да поддържа обичайната си дейност. Един от най-чистите варианти е продажбата на съществуващ имот. Продажната цена на имота в тази ситуация, няма да е възможно най-добрата, но ако е достатъчна за да редуцира кредитната тежест до ниво, което печалбата от основната дейност може да поеме, то тогава си струва да се продаде.

Мерки за осигуряване на перспективата на бизнеса

Осигуряване на кредит за инвестиции в нови пазари или разширяването на съществуващите
В случай, че фирмата може да си позволи да изтегли кредит в момента най-важната област за инвестиции е пазарната. В какво точно ще инвестира фирмата зависи от бранша, в който работи и от нивото на развитието й до момента. Целта обаче трябва да е разширяване на съществуващите пазари и/или навлизане на нови. Добре е ръководството да има ясна визия какво е необходимо на фирмата, за да повиши конкурентоспособността си. На база на тази визия трябва да се разработи отделен проект с ясна цел, начини на финансиране, очаквана възвръщаемост и конкретни дейности. Важно е преди началото на проекта ръководството да има резервни сценарии за финансиране с цел максимално да се предпази основната дейност от източване на оперативни средства.

Привличане на инвеститори за свежи пари
Една от възможностите да се осигурят свежи пари за фирмата е да се потърси инвеститор, който да закупи дялове. Този подход все още не е много разпространен у нас, но има индикации за развитието на дяловия пазар. Проблемът с продаването на дялове е в това, че инвеститорите търсят стабилност и доходност, която малките и средни фирми в по-голямата си част не могат да им осигурят. Но в случай, че ръководството е постигнало относителна финансова стабилност и има ясен план за повишаване на конкурентоспособността и пазарните дялове на фирмата, но не му достигат средства за да го осъществи, то привличането на дялов инвеститор е една от възможностите, която е добре да бъде проверена.