fbpx Състояние на пазара на недвижими имоти в България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Състояние на пазара на недвижими имоти в България

етикети

Състоянието на пазара на имоти в Европа показва, че България е много привлекателна за инвеститорите. Показател за това е ръстът на чуждестранните инвестиции в операции с имоти и бизнес услуги. Налага се становището, че постепенно преминава действието на първата вълна от дребни инвеститори и започва навлизането на крупни фондове и търговци от западните страни и Русия.
Броят на сделките със земя е голям. Много от тях са с цел промяна на предназначението й. Поради голямата разлика в цените на земя за земеделие и за строителство се е наложило общият сегмент да се раздели на два подсегмента. Въпреки че през 2004 г. търсенето на земя за строежи в пъти е надвишавало предлагането, от началото на 2005 г. пазарът в значителна степен се е успокоил. Въпреки това гръцкият вестник “Елефторотипия” прогнозира бум в търговията със селскостопанската земя и парцели за строителство.

 

Посоката на инвестициите в имотите се определя от състоянието на строителния отрасъл. Обемът на чуждестранните инвестиции в строителството продължава да расте. Доходите на строителните предприятия от новото строителство и монтажните работи са 82,8 % за сметка на нежилищното строителство. В последните месеци строителството на нежилищни сгради намалява, при увеличаване на общата разгъната застроена площ.
Първият показател за състоянието на пазара е броят сделки с имоти и динамиката им. През периода 1998-2004 г. техният брой непрекъснато нараства - от 65 179 до 198 000 бр., а през последната година ръстът им е с 31 %.

 

През 2004-2005 г.
тенденцията се запазва и общото мнение е,че така ще продължи и през 2007-2008 г.

Само в 26,3 % от продажбите на имотите се включва и земята - останалите се продават без нея. Голям брой сделки се сключват “на зелено” преди получаване на разрешения за строеж. През последната година техният брой постепенно намалява.
Пазарът на имоти в България е типичен за страна, на която й предстои приемането в ЕС. Увеличаването на цените, което се наблюдава в момента е характерно за държави, неотдавна приети в ЕС. Ръстът на цените на имотите през 2004 г. е 22-24 %, а през 2005 г. се очаква запазването на тази тенденция.
Пазарът на жилищата се разделя на два сегмента: жилища “1-ви дом” - за целогодишно пребиваване и жилища “2-ри дом” за временен подслон - хотели, ваканционни селища. В по-големите градове цените на жилища от типа “1-ви дом” с времето намаляват, докато в по-малките градове - постепенно нарастват.
В страната се разширява пазарът на апартаменти от типа “2- ри дом”. Това не се отнася само за новостроящите се сгради, но и за реновирани стари сгради и кооперации от затворен тип. Ваканционните селища са най-динамично развиващият се сегмент от пазара на имоти. Сегашната география на ваканционните селища е ограничена до два-три големи черноморски курорта и Банско. В близките 2-3 години обаче те ще “завземат” цялото крайбрежие и ще започнат да се развиват в няколко планински курорта. Основната пречка за тяхното по-нататъшно развитие остава недостатъчна инженерна и туристическа инфраструктура.
В страната непрекъснато расте търсенето на площи за изграждането на търговски центрове. Постепенно навлизат крупни търговски фирми, които не се ограничават само в София, а създават своите бази и в други градове.

Броят на офис сгради от клас “А” в София е все още нисък

Поради лошото състояние на индустриалните имоти, фирмите се насочват към строителство на частни сгради. Търсенето на складови и логистични имоти значително превъзхожда предлагането.
2004 г. е най-динамичната година за пазара на земята. Под внимание се вземат броят на сделките и количеството продадена - купена земя и ръстът на цените за нея. Както казват специалистите “пазарът на земята се е събудил”.
Търсенето на земя в Бургаска област значително надвишава предлагането. Продажбите през 2004 г.
надхвърлят тези през 2003 г. повече от 3 пъти. В много села, дори отдалечени от крайбрежието, се разработват нови или се коригират съществуващи устройствени планове.
Пазарът на жилища в гр. Варна се развива извънредно динамично. Градът непрекъснато се разраства, включвайки в състава си и някои вилни райони. Цените на жилищата във Варна непрекъснато растат. Тяхното ниво не само достигна цените в София, но в някои случаи
го надхвърля.

Пазарът на курортните имоти на северното Черноморие в момента е по-слаб от този на южното Черноморие. В същото време в процес на проектиране и строителство се намират голям брой курортни комплекси, преди всичко с чуждестранен капитал. Съществува тенденция към постепенно разширяване на строителството на север. В началото на 2005 г. цените на апартаментите в курортите на северното Черноморие намаляват, което се обяснява със застрояването на курортите.

 


Фактори, които въздействат върху пазара на имоти:

 1. Инвестиционният рейтинг на страната.
 2. Макроикономическите фактори, които влияят на общото състояние на икономиката.
 3. Наличие на парцели за строителство.
 4. Географските фактори.
 5. Състоянието на жилищния фонд в страната.
 6. Нивото на институционално осигуряване на пазара.
 7. Състояние на инфраструктурата.
 8. Липсата на кадастър и имотен регистър.
 9. Монополът на отделни фирми, свързани
  с експлоатация на инфраструктурата.

 

Жилищата в София са на долната граница на световните стандарти

Съществува недостиг на евтини качествени жилища. Около 30 % от сделките с имоти се осъществяват с ипотечно кредитиране.
В световен мащаб рентабилността на офис имотите е една от най-високите в групата на нискорисковите инвестиции. Предлагането на офис имоти надвишава с 18 % търсенето. Расте броят на средните и малките фирми, които се преместват в съвременни офис сгради.
Продължава устойчивият ръст на цените на парцели, преди всичко на минималните им стойности. Активно се развива и пазарът на селскостопанска земя, като ръстът на цените е устойчив.
Желанието да се привлекат вътрешни и външни инвеститори за развитието на туризма все повече завладява бизнеса. На преден план започват да излизат зимните дестинации, като се очаква засилване на интереса и към балнеологичните курорти. При зимните курорти основният интерес е насочен към Банско. Природните дадености позволяват целогодишното му използване. Много е удобна и близостта му с Европейски коридор № 4 - единствен пряк път от Централна и Северна Европа към Гърция. В близките
2-3 години се очаква значително разширяване на географията на зимните курорти. Бурно се развива пазарът на жилищни имоти от типа “2-ри дом” и парцели за строителството. През периода 2002-2004 г. цените на парцелите са нараснали от 4 до 6 пъти, а през следващите 2-3 години ще се удвоят.


изследването е направено от “Хексагон” ООД, GSM - 0887 39 14 12