fbpx Свиване на инвестициите спрямо 2010 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Свиване на инвестициите спрямо 2010 г.

Свиване на инвестициите спрямо 2010 г.

Инвестициите са намалели с около 11% спрямо тези през 2010 г. сочат данните на Националния статистически институт на базата на информация през март за инвестиционните планове за 2011 г. Делът на частния сектор в общия обем на очакваните разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през 2011 г. е около 77%. Мениджърите предвиждат увеличение на инвестиционните си програми едва с 0,5% спрямо 2010 г. В обществения сектор обаче се очаква намаление с 35,3% спрямо предходната година.

Според основните производствени групировки най-голям относителен дял в инвестиции формират енергетичните и свързаните с водата отрасли (49,3%). При тях обаче спадът се очаква да е от 10,4% спрямо 2010 г. На второ място по прогнозен обем на инвестициите (с 28,3% относителен дял) са отраслите, произвеждащи стоки за междинно потребление, които обаче предвиждат минимално увеличение с 0,8% спрямо миналата година. Отраслите произвеждащи недълготрайни потребителски стоки ще формират 15,4% относителен дял в очакваните инвестиции, като очакваното свиване ще е 19,1% спрямо 2010 г.