fbpx През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата достига 1612 лв. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата достига 1612 лв.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2021 г. намаляват с 16.2 хил., или с 0.7%, спрямо края на септември 2021 г., като достигат 2.27 милиона.

Спрямо края на третото тримесечие на 2021 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 10.2%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 5.7%, и „Строителство“ и „Операции с недвижими имоти“ - с по 1.0%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 1.5%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 1.2%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 20.8 и 17.0%.

В края на декември 2021 г. в сравнение с края на декември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 37.2 хиляди. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 9.6 хил., „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 8.8 хил., и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 8.0 хил., а най-голямо намаление - в „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети - с 1.9 хил., и в „Добивна промишленост“ - с 1.6 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 10.1%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 9.4%, и в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 5.7%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Добивна промишленост“ - със 7.6%. Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2021 г. е 1 581 лв., за ноември - 1 579 лв., и за декември - 1 676 лева.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата e 1 612 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2021 г. с 6.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 15.1%, „Образование“ - с 14.6%, и „Добивна промишленост“ - със 7.4%. Намаление на заплатите е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 3.4%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 0.5%.