fbpx Над 1,3 млрд евро по ОП „Иновации и Конкурентоспособност” | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Над 1,3 млрд евро по ОП „Иновации и Конкурентоспособност”

Повече от 9 000 предприятия ще бъдат подпомогнати чрез безвъзмездни средства и финансови инструменти по Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност” 2014-2020 г. “Разчитаме чрез програмата да се мобилизират допълнително над 1 млрд. евро частни инвестиции, да се увеличи делът на иновативните предприятия, да нарасне производителността на Малките и средни предприятия и да се намали енергийната интензивност на икономиката“, заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски.

„ОП „Иновации и Конкурентоспособност” е основен програмен документ на национално ниво, който очертава помощта на българския бизнес от европейските структурни инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г. Общият бюджет на програмата е 1 390 135 930 евро, като от тях 85% са финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 15% - национално съфинасиране.

Ресурсът на оперативната програма е разпределен в 5 приоритетни оси. Основният фокус на програмата е съсредоточен върху иновациите и малките и средни предприятия. В рамките на приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ се подпомагат иновациите, като финансирането по нея е в размер на 250 млн. евро. Приоритетна ос 2 Предприемачество и капацитет за растеж на МСП е с ресурс от 593 млн. евро, а бюджетът на приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ е 264 млн. евро. По Приоритетна ос 4 е предвидено Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ и Подкрепа за изграждането на територията на България на междусистемна газова връзка България – Сърбия. Приоритетна ос 5 е за Техническа помощ за подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите по ОПИК.

Вече е в ход подготовката за обявяване на първата процедура по ОПИК 2, която ще е за подобряване производствения капацитет на Малките и средни предприятия. Очаква се тя да стартира в края на март. Разработени са и са одобрени от Комитета по наблюдение критериите и методологията за подбор на проекти по процедурата. В момента се подготвят насоките за кандидатстване и пакета документи към тях.