fbpx Съюза за стопанска инициатива настоява за актуализация на бюджета | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Съюза за стопанска инициатива настоява за актуализация на бюджета

Наложително е подкрепата за бизнеса за запазване на съществуващата заетост на работници или служители чрез осигуряване на финансов ресурс на работодатели от засегнатите сектори и икономически дейности вследствие на пандемията от COVID-19 да продължи до края на 2021 г. и с хоризонт за 2022 г., това заявиха експертите от работодателската организация Съюз за стопанска инициатива, потърсени за коментар по темата с актуализацията на бюджета.

За много предприятия и за цели отрасли възстановяването от кризата все още не е започнало или върви с бавни темпове - около 31% от анкетираните в каря на м. юни и началото на м. юли 2021 г. членове на организацията, макар да съобщават за началото на възстановителните процеси, все още не са достигнали нивата отпреди кризата, а при 15% не е започнало още възстановяване. За други сектори възстановяването върви бързо, а част от предприятията дори са надхвърлили нивата от 2019 г. Това създава дисбаланс на пазара, прави кризата асиметрична, което е изключително неблагоприятен сценарий. Затова трябва да се осигури адекватна подкрепа за реално засегнатите от кризата, които все още изпитват затруднения и не са се възстановили. Съюзът за стопанска инициатива отдавна предупреждава, че по отношение на мерките за справяне с икономическата криза трябва да се работи с хоризонт, защото един от основните проблеми на бизнеса във връзка с кризата е липсата на предвидимост.

Според Виолина Накова, Председател на ССИ, ако предвидената актуализация на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. чрез отделянето на допълнителни средства за справяне с неблагоприятното въздействие върху икономиката чрез програми за подпомагане на бизнеса и за осигуряване на заетост, не бъде осъществена, това ще доведе до затваряне на бизнеси и до увеличаване на безработицата в определени сектори. Анализите на ефектите от прилаганите досега мерки за преодоляване на икономическите последици от кризата показват, че тези мерки дават резултати. В този смисъл подкрепа е ключова за сектори като градското хотелиерство, въздушните превози, товарните превози и други експортно ориентирани сектори, които са лесно податливи на колебанията на външните пазари.

Според експертите на организацията при икономическа криза е важно да се стимулира потреблението. В този смисъл те подкрепят предвидените в актуализацията на бюджета допълнителни средства за прилагането на мерки и социална подкрепа на правоимащите лица и семейства, с оглед недопускане на социално напрежение при усложняване на епидемичната и оттам на икономическа обстановка в страната, включително за обезпечаване на нова целева мярка за компенсиране на ниския размер на дохода на най-уязвимата възрастова група пенсионери; за обезпечаване разходите за изплащане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка на семейства с деца до 14-годишна възраст за периода октомври-декември 2021 г.; за обезпечаване разходите за целеви помощи за отопление и за обезпечаване на разходи по механизма за личната помощ.

В измененията на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. се предвижда увеличение на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и на минималните размери на всички пенсии за трудова дейност; увеличение на размера на социалната пенсия за старост и на пенсиите, несвързани с трудова дейност, както и на добавките, чиито размер е обвързан с размера на социалната пенсия за старост; увеличение на максималния размер на получаваните една или повече пенсии; увеличение от 1,2 до 1,35% на процента за всяка година осигурителен стаж по чл. 70, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване в пенсионната формула, както за вече отпуснатите, така и за новоотпуснатите пенсии. Това са все мерки, които според ССИ освен социален характер, ще имат и съответен икономически ефект, тъй като ще стимулират потреблението.

Увеличението на „тежестта“ на година стаж с 12,5 % ще доведе до нарастване на основните размери на всички пенсии за трудова дейност. С предложените изменения в ДОО за пръв път се прилага комплексен подход между пенсионноосигурителната система и социалното подпомагане. Приложеният метод на увеличение на пенсиите чрез увеличаване на коефициента на прослуженото време е в съответствие с фундаменталния принцип в пенсионната система „Устойчивост“, изискващ да се плати такава цена, че да не заплашва финансовата стабилност на бюджета на ДОО. Изключително важно по отношение на предлагания модел е, че се зачита приносът на осигурените лица към пенсионноосигурителната система.

Предвид създалата се извънредна епидемична обстановка в страната в резултат на пандемията от COVID-19 и очакванията за скорошно развитие на т.нар. “четвърта вълна“, трябва да бъде предвиден и допълнителен финансов ресурс за осигуряване на мерките в областта на здравеопазването, свързани с преодоляването на пандемията, включително за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, за поставяне на ваксини срещу COVID-19 на здравно неосигурените лица, за закупуване на лекарства.

Очакваният засилен миграционен натиск също изисква промяна на бюджетните разчети. И това е един много сериозен проблем, за решаването на който трябва да се предприемат своевременни действия, защото отражението му върху обществото в условията на нова вълна от COVID-19 може да бъде изключително негативно и да катализира задълбочаване на икономическата криза.