Търсят още училищата-партньори на програмата "Заедно в час"

До 15 юли Заедно в час удължава срока за училища и професионални гимназии да привлекат като учители успешни хора с лидерски качества, които приемат за лично предизвикателство мотивирането, постигането на високи цели и развиването на индивидуалния потенциал на всеки ученик. Тази година броят на участниците нараства повече от двойно и към програмата се присъединяват нови 140 участника.

Участниците в програмата се обучават по иновативни едно- и двугодишни магистърски програми за придобиване на квалификация „Учител“ към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и в лятно практическо обучение по модела „Преподавай като лидер“, организирано от „Заедно в час“. Учителите по програма Заедно в час успяват да повишат средно резултатите на класовете си с 20% още след първата година преподаване. Участието в различни извънкласни дейности и проекти, организирани от учителите по програмата, развиват у учениците умения за успех както на пазара на труда, така и в сферата на висшето образование и науката.

До момента програма Заедно в час работи с 55 партньорски училища. Всички те са част от широката мрежа съмишленици на организацията, които допринасят активно за разширяване на достъпа до качествено образование в България. Училищата-партньори на Заедно в час имат възможност да реализират съвместни проекти и да обменят добри практики. През тази година над 20 училища ще участват в 3 проекта по програма Еразъм+, които се управляват от екипа на организацията. Директорите и учителските колективи на училищата-патньори имат възможност да участват в конференции и семинари, чрез които да споделят натрупания си опит и да разширят мрежата си от контакти в сферата на образованието.

Училищата, които имат желание да приемат учители по програма Заедно в час за учебната 2016/17 година,  могат да попълнят онлайн формата за кандидатстване от секция „За училища“ на сайта на организацията http://zaednovchas.bg/. Изисква се училищата да обучават ученици в редовна форма, които да отговарят на един или повече от следните критерии: произхождат от семейства с нисък социално-икономически статус; показват незадоволителни резултати на външни оценявания и държавни зрелостни изпити; произхождат от езикови малцинства; в риск са от отпадане от училище, поради ниска мотивация за учене и значително изоставяне от учебния материал. Новият срок за попълване на формуляри е 15 юли 2016.