fbpx Видове кредити за МСБ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Видове кредити за МСБ

Видове кредити за МСБ

Оборотни фирмени кредити
Оборотните фирмени кредити се отпускат за покриване на потребностите на предприятията от оборотен капитал - за закупуване на суровини и консумативи, както и за покриване на други текущи разходи по дейността.
Обикновено оборотните кредити са под формата на овърдрафти, револвиращи кредити, кредитни линии, банкови гаранции и други финансови инструменти, подходящи за конкретния случай.
Размерът на оборотните кредити е от 1 500 лв. до 50 000 лв. или еквивалентните им суми в евро и долари, като и тук сумата зависи от финансовото състояние на кредитоискателя.
Срокът за връщане на кредита е по-малък и варира от 1,5 до 3 години, в зависимост от сумата на отпуснатия кредит, определения погасителен план и лихвения процент. Гратисните периоди също са по-кратки - между 3 и 6 месеца.
И в тази група годишните лихвените проценти се определят строго индивидуално в зависимост от вида на кредита, но се движат в рамките на 10 - 15 %.
Обезпеченията са също толкова разнородни както и при инвестиционните кредити, с тази особеност, че при овърдрафта например често банките не изискват никакъв залог.

Кредити за семейни фирми
Това са кредити за семеен бизнес. Фирмата, кандидатстваща за кредит, трябва да е собственост на членове на семейството, като те извършват и управлението й. Необходимо е също поне един член на семейството да бъде зает в пряката дейност.
Кредитът служи за покупка и строителство на промишлени сгради, хотели, офиси, здравни заведения и др.; за обзавеждане на хотели, офиси и др.; за покупка на съоръжения, машини, технологично и офис оборудване, транспортни средства и др.; за покупка на нематериални активи - лицензи, патенти и др.
Банката изисква собствено участие на кредитоискателя минимум 25 % от стойността на проекта. Размерът на кредита е от 15 000 до 250 000 евро или равностойността им в лева. Срокът за връщане на заема е от 3 до 10 години, с възможност за гратисен период до 3 години. Лихвеният процент по кредита се определя строго индивидуално и зависи от срока на възвръщаемост на инвестицията.
За обезпечение служат всички предвидени от закона средства, както и самият предмет на инвестицията.

Микрокредити за фирми и свободна практика
Тези кредити са насочени към микрофирми с персонал до 10 души и работещи на свободна практика -
лекари, зъболекари, фармацевти, адвокати, нотариуси, експерт счетоводители, архитекти, проектанти и др.
Размерът на кредитите варира от 1 500 лв. до
100 000 лв., като срочността на инвестиционните е до 7 години, а на оборотните - до 2 години. Възможността за ползване на гратисен период е в рамките на 1 - 8 месеца.
Лихвените проценти също се колебаят в широк диапазон 9,5 % - 13,5 % годишно.
Обезпеченията основно се приемат във вид на поръчителство на 1 или 2 лица, залог на вземания върху парични средства, запис на заповед и др.

Инвестиционни фирмени кредити
Инвестиционните кредити служат за закупуване на машини, съоръжения, оборудване, офиси, земя и други дълготрайни активи, необходими за дейността на предприятието.
Кредитите се отпускат в левове, евро или долари. Максималният им размер е в зависимост от доказаните потребности на клиента, източниците за погасяването му, вида и размера на обезпечението -
на практика без ограничения. Величината на финансирането се определя до 75 - 80 % от стойността на инвестиционния проект, като в повечето случаи банките изискват и собствено участие от страна
на инвеститора минимум 20 - 25 % от стойността на проекта.
Срочността на инвестиционните фирмени кредити
е до 5 години, само една малка част от банките предлага такива над 5 години.
Лихвите се договарят в зависимост от риска по кредитната сделка и условията на кредитния пазар в страната, с възможност да бъдат фиксирани или плаващи. Годишният лихвен процент по кредита се формира на базата на основния лихвен процент (ОЛП), определен от БНБ, като се слага и договорена надбавка, или базовият лихвен процент (БЛП) за съответната банка и надбавка.

Кредити за малки и средни предприятия (МСП) със срок над 5 г.
Този вид инвестиционни кредити се отпускат от сравнително малък брой банки. Това са кредити за реконструкция и разширяване, придобиване на дълготрайни активи, предприятия и обособени части от тях, ново строителство и др.
Минималният размер на кредита е 20 000 евро, а максималният - 1 000 000 евро. Кредитите се договарят с пазарен лихвен процент, който варира в доста широки граници от 7,5 % до 15 %, в зависимост от банката. Погасяването на главницата започва след гратисен период не по-голям от 3 години, като през това време се плащат само лихвите. Погасителните планове са строго индивидуални, като могат да бъдат на равни месечни, тримесечни и т.н. вноски по главницата или гъвкав погасителен план.
Срочността на тези кредити е до 10 години. При голяма част от банките се изисква собствено участие минимум 25 % от стойността на инвестицията.


Методология за изчисляване на годишен процент на разходите

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредита представлява общата стойност на кредита за потребителя, изразена като годишен процент от сумата на предоставения кредит.
При изчисляването на ГПР се включват всички разходи, които кредитоискателят ще извърши - вноски по главницата, платени лихви и такси. Не се включват разходите за поддържане на банкови сметки и превод на средства, разходи свързани с обезпечението, застраховки, както и разходи, свързани с неизпълнение на договора за кредит от страна на кредитоискателя.
Годишният процент на разходите по кредита се изчислява към момента на сключване на договора за кредит, като се допуска, че договорът за кредит е валиден за срока, за който е бил сключен, както и че кредитодателят и потребителят изпълняват своите задължения в съответствие със сроковете, по които двете страни са постигнали съгласие.
Годишният процент на разходите по кредита на договори за кредит, които съдържат клаузи, позволяващи промяна на лихвения процент и на стойността или размера на другите разходи, включени в годишния процент на разходите по кредита, които не могат да бъдат измерени количествено (да получат стойностно изражение) към момента на неговото изчисляване, се изчислява като се приеме, че лихвата и другите разходи са неизменни спрямо техния първоначален размер и се прилагат до изтичането на срока на договора.

По данни от:
infokredit.netinfo.bg/


 

Facebook коментари