fbpx Визи за чужденци от ЕС, които не са граждани на Съюза | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Визи за чужденци от ЕС, които не са граждани на Съюза

Визи за чужденци от ЕС, които не са граждани на Съюза

Член на семейството на чужденец от Европейския съюз, който сам не е гражданин на съюза, влиза на територията на България с валиден паспорт и виза, когато такава се изисква. Това приеха на второ четене депутатите с промени в Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства. Визата се издава при условия и по ред, определени от правителството , без заплащане на такси за обработването на документите и издаването й. Отказът за виза, анулирането или отмяната се мотивира и подлежи на оспорване по реда на Административно-процесуалния кодекс. Член на семейството на гражданин на ЕС, който не е гражданин на Съюза, има право на постоянно пребиваване, ако законно е пребивавал непрекъснато за срок от 5 години в България заедно с гражданин на ЕС. До влизането в сила на акт на правителството, с който се утвърждават образците на картата за пребиваване на член на семейството на гражданин на ЕС, който е продължително или постоянно пребиваващ, и е упражнил правото си на свободно придвижване, се прилагат досегашните образци. Разрешение за продължително пребиваване могат да получат и членовете на семействата на научни работници, като продължителността на валидност на разрешението е съобразена със срока на разрешението за пребиваване, издадено на научния работник. Чужденец, който е приет като научен работник в друга държава член на ЕС, може да извършва част от своите научни изследвания в България. Самоличността на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства при пребиваване в страната ни се установява с лична карта или паспорт.

Facebook коментари