fbpx Връчване на нотариална покана на съдружник в ООД за участие в общо събрание | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нотариус Цветелина Гечева съветва

Връчване на нотариална покана на съдружник в ООД за участие в общо събрание

Съгласно търговският закон чл. 139, ал. 1, поканата до съдружниците за участие в Общо събрание (ОС) на дружество с ограничена отговорност трябва да е писмена и да бъде получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието. Законът не въвежда правила, как следва да се извърши и да се удостовери връчването на поканата, като практиката в това отношение е разнообразна – изпращане на покана чрез препоръчано писмо, факс, имейл и т.н..

Често използван способ, особено в случай на спор между съдружниците, е отправянето на нотариална покана (НП), чрез нотариус в съответния район на действие, съответстващ на адреса на съдружника - адресат. Предимството на това връчване е спазването на всички специални изисквания за извършване на този вид нотариални удостоверения. Чрез представянето и връчването на НП се осигурява доказателствено средство в полза на този, който я е отправил при евентуален спор, решаван пред съд или по друг компетентен орган.

Съгласно съдебната практика, (Решение № 196 от 17.12.2009 г. на ВКС) НП може да бъде връчена единствено лично на съдружника. Връчването може да стане при отказ, но този отказ трябва да бъде направен от съдружника на когото се връчва поканата за общото събрание, а не от друго лице, независимо от това в какви отношения се намира то със съдружника.

В практиката често задаван въпрос е на кой адрес трябва да се изпрати поканата до съдружник за участие в ОС – на неговия постоянен адрес или на адреса на седалището на съответното дружество. В случая, като общо правило се приема, че адресът за връчване на НП следва да е този, посочен в дружествения договор и чрез който се уреждат отношенията между дружеството и съдружниците. Те обаче могат да уговорят специални правила за кореспонденция и за връчване на покани за участие в ОС.