fbpx Време за данъци | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Време за данъци

Време за данъци

Автор

Лицата, задължени да подават годишна данъчна декларация, са:
юридически лица - търговци;
неперсонифицирани дружества;
чуждестранни юридически лица и неперсонифицирани дружества, когато осъществяват стопанска дейност в страната, включително чрез място за стопанска дейност в страната;
бюджетни предприятия, когато извършват стопанска дейност или отдават под наем движимо или недвижимо имущество;
бюджетни предприятия, когато не извършват стопанска дейност, но дължат данъци при източника;
юридически лица, които не са търговци, когато извършват стопанска дейност или отдават под наем движимо или недвижимо имущество;
юридически лица, които не са търговци, когато не извършват стопанска дейност, но дължат данъци при източника;
юридическите лица, които се облагат с окончателен годишен (патентен) данък, но дължат данъци при източника;
юридическите лица, които са търговци, както и неперсонифицираните дружества подават
данъчна декларация, независимо дали извършват стопанска дейност през съответната година.
Заедно с годишната данъчна декларация се подава и годишният финансов отчет, който включва: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричния поток и приложение.
Приложението включва: справка за оповестяване на счетоводната политика; справка за дълготрайните (дългосрочните) активи; справка за вземанията, задълженията и провизиите; справка за ценните книжа; справка за участията в капиталите на други предприятия; справка за приходите и разходите от лихви; справка за извънредните приходи и разходи; справка за финансовите резултати; справка за данъците върху печалбата върху временни разлики.
Данъчнозадължените лица, които от 01.01.2003 г. прилагат Международните счетоводни стандарти, заедно с годишната данъчна декларация трябва да представят пълния комплект на финансов отчет. Компонентите на пълния финансов отчет са: баланс; отчет на доходите; отчет, показващ или всички промени в собствения капитал, или промени в собствения капитал, породени от операции, различни от капиталовите операции със собствениците или разпределенията на собствениците; отчет за паричните потоци; счетоводна политика и пояснителни бележки. Годишният счетоводен отчет на лицата, които през 2003 г. са реализирали оборот до 50 000 лв., включва само отчет за приходите и разходите.
Лицата, чийто годишен финансов отчет подлежи на задължителен финансов одит, заедно с годишния финансов отчет подават и доклада за изготвен финансов одит. Когато одитът не е приключил до 31.03.2004 г., докладът се подава не по-късно от един месец от съставянето му.
В случаите, когато лицата ползват право на преотстъпване на корпоративния данък по реда на чл. 61д от ЗКПО, заедно с годишната данъчна
декларация следва да представят и справки, чрез които да удостоверяват изпълнението на условията за преотстъпване на данъка.
Санкции
За неподаване на декларация (включително на годишния финансов отчет, в т.ч. приложенията към него и одиторски доклад) се налага
имуществена санкция в размер на 2000 лв., а при повторно извършване на нарушенията - в размер на 4000 лв.
Облагане с окончателен годишен
(патентен) данък за 2004 г.
През 2004 г. с окончателен годишен (патентен) данък се облагат:
физически лица, нерегистрирани по Търговския закон,
еднолични търговци,
местни юридически лица,
местни неперсонифицирани дружества,
които извършват посочените в глава четиринадесета от Закона за облагане доходите на
физически лица (ЗОДФЛ) патентни дейности и имат оборот за предходната година до 50 000 лв.
Ако тези лица извършват таксиметрови превози и превози по допълнителни автобусни линии, ще подлежат на облагане с патентен данък независимо от годишния оборот за предходната година.
Лицата, които отговарят на горепосочените условия, заплащат патентен данък за извършените от тях дейности, а за останалите (непатентни) дейности подлежат на облагане по общия ред.
Как се определя размерът на патентния данък?
Съществена особеност на патентния данък е, че в закона е определен като абсолютна сума и не се влияе от финансовия резултат. Размерът на данъка се определя в зависимост от функционалния тип на населеното място и специфичните особености на съответната дейност.
Пример: За дейността "хотели и други средства за настаняване с не повече от 20 стаи" патентен данък се дължи, в случай че съответният обект подлежи на категоризация с 1 и 2 звезди, като показател за определяне на данъка е броят на стаите. За дейността "търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта" показател е нетната търговска площ на обекта в кв. м, за "платени паркинги" - броят на местата за паркиране; за "транспортна дейност" - броят на моторните превозни средства и т.н.
Дейности, които до края на 2003 г. се облагаха с патентен данък, но през 2004 г. не се облагат по този ред
През 2004 г. не се дължи патентен данък за осъществяването на дейност като производител на храни и/или други стоки. Доходите, получени от тези дейности, се облагат по общия ред.
Дейности, за които данъкът се определя по различен начин в сравнение с 2003 г.
Считано от 01.01.2004 г. е изменена разпоредбата на чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗОДФЛ, която предвиждаше за дейността "заведения за хранене и развлечения" да се дължи патентен данък само когато броят на местата за консумация в съответното заведение е не повече от 100. През 2004 г. броят на местата за консумация не е условие за облагане с патентен данък.
Срокове за плащане на патентния данък
През 2004 г. заплащането на данъка се извършва на четири равни части:
за първото тримесечие - до 31 януари;
за второто тримесечие - до 30 април;
за третото тримесечие - до 31 юли;
за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.
Ако започвате дейност през течение на годината, трябва да определите данъка пропорционално на броя на месеците, през които ще извършвате дейността, като месецът на започване не се брои. Това се отнася и за дейностите "хотели и други средства за настаняване с не повече от 20 стаи", подлежащи на категоризация с 1 и 2 звезди, както и за "заведения за хранене и развлечения", подлежащи на категоризация с 1, 2 и 3 звезди. За тези дейности данъкът се заплаща в годишен размер, включително и в случаите, когато дейността започва през течение на годината.
Ако преустановите дейността през течение на годината, дължите данък за цялата година, освен ако преустановяването на дейността е причинено от непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон или други особени обстоятелства, свързани със здравословното или физиологичното състояние. Наличието на тези обстоятелства се доказва с документи, издадени от компетентните органи.
Санкции
Глоба до 500 лв. за подаване на декларацията след законовоустановения срок.
Глоба до 1000 лв. за непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък.
Двукратният размер на данъка за
недеклариране на дейност, подлежаща на облагане с патентен данък.
Годишна данъчна декларация по чл. 41 от Закона за облагане доходите на физически лица за доходи, получени през 2003 г.
Задължени да подадат данъчна декларация са всички физически лица, които през 2003 г. са получили доходи от дейности като:
едноличен търговец - наемодател;
занаятчия;
свободна професия, граждански договори,
управление и контрол, участие в управителни и контролни органи на предприятия и на юридически лица с нестопанска цел;
селско, горско и водно стопанство, продажба и замяна на недвижимо и движимо имущество, на акции, дялове и други участия;
лица, които през 2003 г. са извършвали патентна дейност;
4 лица, които през 2003 г. са имали доходи само по трудов договор, който е бил прекратен и до 31.12.2003 г. не са започнали работа по друг трудов договор. Декларацията ще покаже има ли надвнесен данък през годината, който може да бъде прихванат или възстановен.
Декларацията се подава независимо от размера на облагаемия доход, дори когато данъчната основа е под необлагаемия минимум за 2003 г. - 1320 лв.
Доходи, които са необлагаеми от продажба или замяна на недвижимо и движимо имущество
От продажба (замяна) на основно жилище. Основно жилище е това, което е служило за задоволяване на жилищните нужди на данъчнозадълженото лице постоянно или преимуществено поне 3 години от последните 5.
От продажба (замяна) на до два недвижими имота, които не са основно жилище на продавача, но са били негова собственост за срок повече от 5 години.
Продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на акции, дялове и други участия в търговски дружества и прехвърляне на предприятие на едноличен търговец.
Продажба или замяна на пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, които са били собственост на продавача повече от една година преди продажбата.

Подаване на декларация и срокове
Декларацията се подава лично от декларатора или чрез упълномощено от него лице в данъчното подразделение по постоянен адрес. Не се изисква нотариално заверено пълномощно. Подаващият удостоверява самоличността или представителната си власт пред длъжностното лице чрез лична карта.
Срокът за подаване на декларацията е 15 април 2004 г. Ако е изпратена по пощата, за дата на подаване се счита датата на пощенското клеймо. Ако декларацията се подаде след изтичане на крайния срок, се налага санкция в размер до 500 лв. За непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства, водещи до определяне на по-малък данък или до освобождаване от него, глобата е 1000 лв. При повторно нарушение глобите са в по-висок размер (до 1000 лв.; до 2000 лв.).
Определеният по декларацията данък се плаща в 30-дневен срок, считано от датата на подаването. Той се заплаща в брой на касата в данъчното подразделение, където е подадена декларацията; с пощенски запис за данъчно плащане по сметка на подразделението; по банков път по сметка на подразделението. След изтичането на установения срок данъкът се събира заедно със законната лихва за изтеклия период на закъснение.
Данъчни облекчения
Инвалидите с определена от компетентните органи група инвалидност, съответно с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, намаляват данъчната си основа с двойния размер на годишния необлагаем минимум - 2640 лв. за 2003 г.
Заедно с декларацията се представят документи, удостоверяващи авансово внесените през годината данъци и направените дарения. Едноличните търговци прилагат и документите, посочени в чл. 41, ал. 1 от ЗОДФЛ.
Поправка на подадена вече декларация
Допуснати грешки в декларацията могат да бъдат отстранени в срока за подаването й. След тази дата промени се допускат само до края на срока за плащане, без да се начисляват лихви.
Поправките се извършват с нова данъчна декларация.

Информацията е взета от Главна данъчна инспекция

Facebook коментари