fbpx Застраховане на финансов риск - неразбраната необходимост | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Застраховане на финансов риск - неразбраната необходимост

Какво значи "хеджиране" и има ли почва у нас?
На разбираем език терминът означава застраховане от даден вид риск - валутен, лихвен, фондов или стоков. Хеджингът възниква, когато едно лице, изложено на риск, се стреми да елиминира опасността, като заема обратна позиция в един или повече финансови инструменти.
Усложняващата се геополитическа обстановка след терористичните атаки на 11 септември 2001 година прави прогнозирането на валутните и лихвените колебания, както и на общите икономически показатели, все по-трудно. Напрежението на финансовите пазари дава отражение върху индивидуалните и институционалните инвеститори, за които застраховането на финансовия риск се превръща в необходимост.
До преди няколко години повечето български компании бяха свикнали да приемат като даденост загубите от промяната на валутния курс или лихвените проценти. А всъщност, първите инструменти за защита на производители и търговци от пазарните рискове са били измислени още през 1848 година.
Днес развитият пазар на финансови инструменти предлага голяма гама структурирани продукти, с които рискът може да бъде сведен до минимум.
Какви рискове носи всеки инвеститор?
Рискът е всеобхватен и засяга интересите както на обикновения човек, търсещ сигурност за спестяванията си, така и на предприятия, занимаващи се с производство, внос и износ на стоки и суровини. Финансовият риск e валутен, лихвен, фондов и стоков.
Валутният риск възниква от опасността от промяна на валутния курс. Предприятие, което произвежда в България, а изнася продукцията си в Америка, е изключително уязвимо от промяната в обменния курс долар/лев. Същото важи и за предприятие, което купува суровини и
материали от чужбина в долари, а продава готовата си продукция в левове. На валутен риск са изложени и всички спестявания в чужда валута на обикновените граждани. Последици от промяната на валутните курсове носят и всички кредитополучатели, взели заем в долари, евро или друга валута, различна от лева.
Лихвеният риск се поражда от колебанията в лихвените проценти и оказва пряко влияние върху всеки заем или инвестиране на средства. Всяка компания, която е финансирала своята дейност с кредит или е инвестирала средства в лихвоносни активи (ДЦК, облигации), е пряко зависима от промяната на лихвените нива.
Фондов риск е този, който инвеститорът носи от промяната в цената на притежаваните акции. По същество това е ценови риск, а също така и валутен.
Стоковият риск възниква в ситуации, при които даден инвеститор или компания търпи въздействие от страна на колебанията в цената на една стока. В днешно време спектърът от реални активи, третирани като стоки, е изключително широк. Той включва метали, селскостопански продукти, енергийни продукти, недвижими имоти.
Инструменти, използвани за защита от финансов риск
За да се избере най-подходящият инструмент за хеджиране, всеки инвеститор трябва да изясни целите, към които се стреми, като отговори на три основни въпроса:
- Срещу всяко движение на цените ли се стреми да осъществи защита?
- При определено ниво какво е съотношението на желаната печалба към допустимата загуба?
- Доколко самият инвеститор е готов да заплати за рисковата защита?
Идеалното застраховане от риск е това, при което хеджинговият инструмент съответства на първоначалния до най-малката подробност. При наличието на такъв инструмент рискът може да бъде напълно елиминиран.
Ако чрез управлението на валутния риск инвеститорът си е поставил за цел да неутрализира въздействието от всяко колебание в обменния курс, правилното решение ще бъде използването на спот вальор или форуърд сделка.
Форуърд сделката е покупка на една валута спрямо друга, като курсът се фиксира в момента на сключване на сделката, но важи за определена бъдеща дата. Реалното разплащане между страните се извършва на вальора на сделката. Форуърд курсът се формира от текущия пазарен курс (спот курса) между двете валути плюс лихвения диференциал за периода от време, оставащ до вальора на сделката. Чрез сключване на форуърд сделка инвеститорът фиксира не само курса, но и лихвените нива на съответните валути към момента на сключване на форуърда. Тази сделка може да бъде прекратена по всяко време, като се извърши насрещната операция с вальор.
Същността на този вид застраховане е в това, че ако клиентът има вземане/задължение във валута, различна от тази, в която извършва текущите си операции, и знае приблизително точно датата, на която реално ще възникне съответното вземане/задължение, чрез продажба/покупка на същата валута на форуърд ще елиминира напълно валутния риск.
Спот позицията представлява покупка на една валута спрямо друга валута, като курсът е този, на който се търгуват съответните валути на международните пазари към момента на сключване на сделката. При спот позицията лихвите се начисляват всеки ден.
При този вид застраховане от валутен риск, клиентът ще има вземане/задължение във валута, различна от валутата, в която извършва текущите си операции, но не знае датата, на която реално ще възникне съответното вземане/задължение. Оперирайки със същата валута чрез спот сделка, се елиминира напълно валутният риск.
При този вид договорености - спот и форуърд, курсът се "заковава" на определено ниво и оттук нататък инвеститорът нито губи, нито печели от промяната му.
Общото между механизмите, разгледани до тук, е това, че гарантират определен сигурен резултат.
Рискът обхваща и неблагоприятните, и
изгодните възможни изходи

Пълното отстраняване на риска означава, че заедно с отрицателните тенденции се премахват и положителните, а това не е приемливо за всички инвеститори.
Алтернативата е да се използват онези финансови инструменти, които гарантират защита срещу низходящи процеси, но запазват възможността за печалба при възходящо развитие. Това са опциите.
Опциите са договореност, гарантираща на купувача правото, но не и задължението да купи или продаде определен актив на фиксирана цена (strike price) на определена дата в бъдеще. Опциите са финансов инструмент, който се търгува както със спекулативна цел, така и с цел застраховане от финансов риск. Основното предимство на този вид финансов инструмент е ограниченият и предварително платен риск от потенциални загуби (инвеститорът плаща фиксирана цена - премия, за да получи правото да купи или продаде определен актив) при неограничена възможност за печалба. Ако една фирма иска да се защити от поевтиняването на долара спрямо лева, но не иска да пропусне възможността да спечели от поскъпването му, тя ще успее да постигне срещу заплащане на премия, необходима за закупуването на такава опция.
Фючърсният договор е покупка или продажба на стока, суровина, финансов инструмент или негов дериват при точно определени условия в бъдещ момент. Цената, количеството, спецификациите, датата на изпращане или получаване на базовия актив, както и начина на плащане са определени в договора. В зависимост от базовия инструмент фючърсите са разделени в следните групи: валути, енергийни суровини, метали, индекси, селскостопански, промишлени и др. С реална доставка на базовия инструмент на падежа се изпълняват само 5% - 8% от сключените сделки. Останалата част имат спекулативен или хеджиращ характер - купувайки даден контракт, държателят му го продава на пазара преди настъпване на падежа.
Голямата гама структурирани продукти предоставят не само различни начини за избягване на риска, но и възможност за определена степен на защита. Вземайки предвид и възможността за маржин (търгувате с обем от 100 000 долара само срещу поддържан депозит от 1 000 долара), която предлагат повечето небанкови финансови институции, застраховането на финансовия риск става все по-достъпно.
То не е нищо по различно от застраховката на кола или къща, която сме свикнали да правим всяка година. То е просто застраховане на нашия бизнес от изненадите, които може да ни поднесе пазара. o

 

Допълнителна информация:
тел.: 02/980 09 03, 980 24 94
e-mail: kasabova@elana.net