fbpx Значителен ръст на потребителското кредитиране | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Значителен ръст на потребителското кредитиране

Значителен ръст на потребителското кредитиране

Данните на БНБ за отминалата 2016 г. показват оживление на пазара на потребителски кредити, изразяващо се в ръст от 14% в новоотпуснатите обеми на годишна база.
Един от факторите, благоприятстващ за този ръст, е движението на лихвените нива по новоотпуснатите кредити. Според статистика на БНБ през първите единадесет месеца на 2016 г. лихвените нива спадат с 60 базисни точки спрямо същия период на 2015 г., достигайки средна стойност от 10.1%, като през март 2016 г. за първи път от 2008 г. насам лихвата по потребителски кредити в лева пада под 10%. Според експертите на Пощенска банка през 2017 г. не се очакват сериозни промени в тази насока и лихвените нива ще останат сравнително стабилни.

 

Съществен принос за тези тенденции има подобрената вътрешноикономическа обстановка, повишената ликвидност в системата и увеличението в средномесечния доход на домакинствата, което благоприятства за повишеното доверие и чувство на сигурност при планирането на финансовите разходи. От Пощенска банка извеждат на преден план статистика относно финансовия профил на кредитоискателите, според която делът на лицата с месечен доход над средния за страната − 1 000 лв., се увеличава с 11 пр. п. (процентни пункта) спрямо 2015 г. Ръстът при лицата с висше образование е в размер на 4 пр. п., а на тези, заемащи ръководни позиции, е 3 пр. п. Възрастовите показатели на хората, кандидатстващи за кредит, се запазват сравнително непроменени, отбелязвайки малки изменения спрямо 2015 г. Делът на лицата във възрастовите групи под 20 г. и между 20 и 30 г. се увеличава с по 1 пр. п. за сметка на намаление в групите на 40-50 г. и 50-60 г.

 

Наблюдава се и ръст в средния размер на новоотпуснатите потребителски кредити. От Пощенска банка отчитат ръст от 9.6% по този показател, достигайки средна сума от 9 100 лв. За 2017 г. от банката прогнозират допълнително увеличение в този параметър от порядъка на 10%. Освен поради инфлационни процеси, експертите обосновават тази прогноза с налагащата се тенденция сред клиентите да рефинансират своите финансови задължения. Обединението на задълженията води до окрупняването на два или повече кредита в един при по-добри ценови условия. По този начин кредитополучателите оптимизират месечните си разходи за обслужване на кредити, печелят удобство и пестят време. От статистиката на Пощенска банка се вижда, че през 2016 г. клиентите, които са търсили продукт за обединение на задължение, формират над 25% от заявените потребителски кредити.

 

Facebook коментари