fbpx финанси | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

финанси

Отсрочването или разсрочването се допуска, когато данъчният орган установи, че паричните средства и текущите постъпления на длъжника не са достатъчни за погасяване на задълженията. След преценка на дейността му може да се направи обосновано предположение, че затрудненията са временни и при разсрочване на данъчното задължение длъжникът ще успее да се издължи и да заплаща текущите данъчни и другите публични задължения.
Той има пряка връзка с идеята за изваждане на търговския регистър от съда. Целта е вместо магистратите да се грижат за регистрацията на търговските дружества, това да се извършва от частни фирми. Първоначалният проект бе разработен от експерти на Центъра за изследване на демокрацията, Българската търговско-промишлена палата и Върховния касационен съд по повод подготовката на бъдещия Закон за търговския регистър.
Какво значи "хеджиране" и има ли почва у нас? На разбираем език терминът означава застраховане от даден вид риск - валутен, лихвен, фондов или стоков. Хеджингът възниква, когато едно лице, изложено на риск, се стреми да елиминира опасността, като заема обратна позиция в един или повече финансови инструменти.
Работодателите могат вече да регистрират в НОИ новонаетите и освободени служители по електронен път. Единственият лицензиран доставчик за издаване на удостоверителни услуги е "Информационно обслужване" АД (ИО-АД). В качеството си на доставчик ИО-АД предлага сертификати за обикновен и универсален електронен подпис. Предвид голямото движение на работна ръка, универсалният електронен подпис дава възможност на работодателите да спестят време в динамичната бизнес среда.
Чувстваме се победители след като, изтърпявайки всевъзможни унижения, сме получили кредит. И банките умело спекулират с това наше чувство. Но истината е, че дълбоко в нас усещането, че сме жертви, не ни напуска. Докато във финансово развитите държави един средно предприемчив човек лесно и безпрепятствено може да получи ресурс на не по-висока цена от 4-6%, то в България тя варира между шоковите цифри 9-20%! Възможно ли е от победител - жертва кредитополучателят да се превърне само в победител? Трудно. Но не е невъзможно
За да оцелее, един работодател трябва да се разплаща с работници, доставчици, майстори, данъчни служби и често с агресивни кредитори. Това крехко салдо на текущите активи към текущите пасиви е дефинирано неопределено като оборотен капитал /средства/. Всъщност какво точно представлява оборотният капитал и дали фирмите наистина знаят как да го управляват?  Текущите активи включват: