fbpx 167 проекта са подадени за модернизация по ПРСР | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

167 проекта са подадени за модернизация по ПРСР

В отворения приемен прозорец, от 14 март до 4 април 2011 г., по мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година са подадени 167 проекта. Приемът тази година е насочен към усвояване на гарантираните бюджети.
В средата на годината, от 4 юли до 15 юли 2011 г., ще бъде отворен отново приемът по тази мярка. В края на годината изтича срокът за фермите от ІІ и ІІІ група да бъдат приведени в съответствие с изискванията на ЕС. Експертите приканиха стопаните на тези ферми да се възползват от възможностите, които дава Програмата. Те могат да кандидатстват по нея, за да изпълнят изискванията на Общността. По мярката за модернизиране на стопаните се възстановяват до 60 % от направените инвестиции, а ако те попадат в нитратно уязвима зона в Натура 2000 или в земи с висока природна стойност, този размер е 75%. Бенефициент, които е подал проект и е одобрен от ДФ „Земеделие” може да кандидатства за финансиране по схемата на ДФЗ. Никола Христов обяви още, че България по официален път е поискала от ЕК нотификация за прехвърляне на 304 млн. евро между мерките от Програмата.

Във връзка с мярка 112 „Създаване на стопанства за млади фермери” най-голям интерес за фермерите като цяло в страната има към отглеждането на трайни насаждения – овощни градини, за област Пловдив, Пазарджик и Стара Загора – зеленчукопроизводство и животновъдство, съобщиха от Националната служба за съвети в земеделието /НССЗ/.
До този момент близо 4000 млади земеделци са стартирали успешно своя бизнес, съобщи Биляна Петрова началник отдел в НССЗ. Тя информира още, че след като постигнат заложените по проект цели, фермерите продължават да развиват и модернизират стопанствата си чрез възможностите, които предоставя мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”.